§ 1. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Dz.U.2017.2027 - OpenLEX

§ 1. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2027

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy;
2)
rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty zaliczek;
3)
tryb:
a)
składania wniosków, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 15a ust. 1 ustawy,
b)
przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", na wypłatę zaliczek,
c)
dokonywania wypłat zaliczek.