[Wypłata zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu w okresie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do wydania... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Wypłata zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu w okresie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do wydania postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  15a.  [Wypłata zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu w okresie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do wydania postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości]
1. 
W okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełniającego wymogi określone w art. 22-25 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości pracodawca może złożyć do marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, wniosek o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2, w kwocie należnych uprawnionemu pracownikowi świadczeń, nie wyższej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczek.
2. 
Do wniosku o wypłatę zaliczek, o którym mowa w ust. 1, pracodawca dołącza zbiorczy wykaz, kopię wniosku o ogłoszenie upadłości z dołączonymi do niego dokumentami wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie oraz oświadczenia podpisane przez pracowników zawierające dane, o których mowa w art. 12a ust. 5 pkt 1 i 3.
3. 
Do oświadczeń, o których mowa w ust. 2, przepis art. 12a ust. 7 stosuje się odpowiednio.
4. 
Zaliczki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane bezpośrednio pracownikowi.