Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.938

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) zarządza się, co następuje:
Z dniem 15 lipca 2020 r. włącza się Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, zwaną dalej "Szkołą", do Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej "Uniwersytetem".
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wygasają kadencje organów kolegialnych i jednoosobowych Szkoły.
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu mienie, należności i zobowiązania Szkoły stają się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu.
1. 
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu pozwolenia Szkoły na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu stają się pozwoleniami Uniwersytetu.
2. 
Uniwersytet może prowadzić studia utworzone przez Szkołę na podstawie pozwoleń, o których mowa w ust. 1.
1. 
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu:
1)
studenci Szkoły stają się studentami Uniwersytetu;
2)
uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę stają się uczestnikami studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet;
3)
uczestnicy innych form kształcenia prowadzonych przez Szkołę stają się uczestnikami innych form kształcenia prowadzonych przez Uniwersytet.
2. 
Studenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kontynuują kształcenie zgodnie z programami studiów obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu.
3. 
Uczestnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kontynuują kształcenie zgodnie z programami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu.
1. 
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu osoby przyjęte na:
1)
studia w Szkole na rok akademicki 2020/2021 stają się osobami przyjętymi na studia w Uniwersytecie;
2)
studia podyplomowe w Szkole stają się osobami przyjętymi na studia podyplomowe w Uniwersytecie;
3)
inne formy kształcenia w Szkole stają się osobami przyjętymi na inne formy kształcenia w Uniwersytecie.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają kształcenie odpowiednio zgodnie z programami studiów albo programami, obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu.
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wszczęte i niezakończone przed dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu postępowania w sprawie przyjęcia na studia w Szkole stają się postępowaniami w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie.
Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu pracownicy Szkoły stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).