Włączenie influenzy koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczanie tej choroby na obszarze całego Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.272

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 17 lipca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie włączenia influenzy koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby na obszarze całego Państwa.

Na podstawie artykułu 29 pkt a i art. 112 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz.U.R.P. Nr 77, poz. 673) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 27, poz. 245) zarządza się, co następuje:
§ 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 18 lutego 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o włączeniu influenzy koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i o zwalczaniu tej choroby (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 406) otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Za konie, co do których urzędowo stwierdzono, że padły na influenzę, gdy przedtem uczyniono zadość obowiązkowi zgłoszenia, należy się zapomoga od Państwa w wysokości ½ wartości szacunkowej konia przy zastosowaniu przepisów art. 75 - 91 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz przepisów § 14 - 31 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 167) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 58, poz. 435, z 1936 r. Nr 50, poz. 360 oraz z 1948 r. Nr 32, poz. 217)".

Moc obowiązującą powołanego w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 18 lutego 1928 r. rozciąga się na obszar całego Państwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.