Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.722

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 1921 r.
w przedmiocie włączenia folwarku Młodzieniaszek, folwarku Pabjanice, wsi Pabjanice, wsi Jutrzkowice Poduchowne i części wsi Nowo-Karniszewic do m. Pabjanic.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19 poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Do miasta Pabjanic włącza się: folwark Młodzieniaszek, folwark Pabjanice, wieś Pabjanice, wieś Jutrzkowice Poduchowne i część wsi Nowo-Kamiszewic do drogi, przechodzącej przez wieś Karniszewice oraz do linji drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Jednocześnie wyłącza się: wieś Jutrzkowice Poduchowne i folwark Młodzieniaszek z gminy Widzew, zaś pozostałe z wyżej wymienionych miejscowości - z gminy Górka Pabjanicka.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1921 r.