Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie włączenia do obszaru m. Sochaczewa wsi Włodzimierzówka oraz części miejscowości Czerwonka.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 19, poz. 92) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. 1 Wyłącza się z obszaru gminy Chodaków powiatu Sochaczewskiego:
1) wieś Włodzimierzówkę,
2) z miejscowości Czerwonka - obszar przestrzeni sto sześćdziesiąt jeden mórg, 174 pręty położony pomiędzy rzeką Bzurą, drogą biegnącą w przedłużeniu ulicy Czerwonkowskiej do Duranowa a granicą gminy Kozłów Biskupi oraz
3) odcinki dróg, ograniczające obszary wymienione w p. 1 i 2. Wszystkie powyżej wymienione terytorja włącza się jednocześnie do obszaru miasta Sochaczewa.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1921 r.
1 Z dniem 1 października 1929 r. Z gminy wiejskiej Chodaków, w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: wieś Rozlazłówek o obszarze 25 ha 75 a 40 m., folwark Rozlazłów o obszarze 50 ha 33 a 83 m., wieś Janówek Duranowski o obszarze 54 ha 86 a 73 m.; zaś z gminy wiejskiej Kozłów Biskupi w tymże powiecie i województwie: wieś Boryszew do rzeki Pisi o obszarze 103 ha 57 a 59 m., wieś Rozlazłów Królewski i Rozlazłówek o obszarze 92 ha 9 a 86 m. i włącza się je do gminy miejskiej Sochaczew, w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem.

Granica tak rozszerzonego miasta Sochaczewa jest następująca: na północy od rzeki Bzury biegnie ona w kierunku południowo - wschodnim wzdłuż starej granicy obszaru miasta, t. j. wzdłuż strumyka bez nazwy, przepływającego przy browarze Henryka Świeżyńskiego; na wschodzie: od ostatnio wymienionego strumyka w kierunku południowym wzdłuż starej granicy obszaru miasta do granicy posesji Józefa Okraski, dalej w kierunku południowo - wschodnim równolegle ze starą granicą i po przecięciu toru kolei kaliskiej w kierunku południowo - zachodnim równolegle do toru kolejowego, obejmując zabudowania stowarzyszenia rolniczo - handlowego pod nazwą "Storol" i zabudowania stacji kolejowej "Sochaczew" do pierwszego przejazdu kolejowego, skąd w kierunku południowo - wschodnim biegnie dalej wzdłuż drogi do Duranowa aż do dróżki polnej prowadzącej do Janówka Duranowskiego, stąd w kierunku południowo - zachodnim, wzdłuż ostatnio wymienionej dróżki polnej do lewego brzegu rzeki Pisi; na południu: wzdłuż lewego brzegu rzeki Pisi, w kierunku zachodnim do lewego brzegu rzeki Bzury; na zachodzie: wzdłuż lewego brzegu rzeki Bzury w kierunku północnym do południowej granicy pól wsi Rozlazłów Szlachecki, stąd w kierunku zachodnim, wzdłuż linji granicznej pomiędzy polami majątku Kuznocin i wsi Rozlazłów Królewski do szosy Sochaczew - Łowicz i przecinając tę szosę biegnie dalej w tymże kierunku do zetknięcia się z przedłużeniem drogi polnej, okalającej wieś Rozlazłówek, stąd, przecinając szosę Sochaczew - Wyszogród wzdłuż ostatnio wymienionej drogi polnej do strumyka bez nazwy i dalej w kierunku północno -wschodnim wzdłuż tegoż strumyka do rzeki Bzury, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Sochaczewa, w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem (Dz.U.29.55.435).