Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.188

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 162 ust. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, ustala się na 4,42.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1051).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.