Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1051

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 162 ust. 16 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, ustala się na 3,99.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa od dnia 1 maja 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 292).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.