§ 17. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.987 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2024 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2  , z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.