§ 1. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.987 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2024 r.
§  1. 
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1)
państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2)
wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 10 i 11 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.