Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych... - Dz.U.2021.2100 t.j. - OpenLEX

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2100 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1)
Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",
2)
(uchylony),
3)
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",
4)
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
5)
(uchylony),
5a)
Centrum Projektów Europejskich,
5b)
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,
5c)
Krajowej Szkole Skarbowości,
5d)
Centrum Informatyki Resortu Finansów,
5e)
Instytucie Finansów,
6)
resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,
7)
stołówkach i bufetach pracowniczych,
8)
domach wczasowych,
9)
ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,
10)
zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,
11)
wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,
12)
innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej "jednostkami".

2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Ustala się:
1)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
Godzinową stawkę:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. 
Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
1. 
Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. 
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3. 
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:
1)
na II zmianie - w wysokości 10%,
2)
na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3. 
W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
(uchylony).
4. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
1. 
Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:
1)
po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia;
2)
przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
a)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
b)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
c)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
d)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,
e)
250% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,
f)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.
3. 
Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.
4. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
5. 
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
6. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
7. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
8. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
9. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
10. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
11. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
12. 
Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
13. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
14. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
Tracą moc rozporządzenia:
1)
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;
2)
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;
3)
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2  , z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. 

Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2860-3300
II2880-3400
III2910-3500
IV2930-3600
V2960-3700
VI2980-3900
VII3010-4000
VIII3030-4200
IX3060-4300
X3080-4600
XI3120-5000
XII3150-5300
XIII3200-5500
XIV3250-5800
XV3310-6200
XVI3450-6500
XVII3600-6900
XVIII3750-7400
XIX4080-7700
XX4420-8100
XXI4770-8500

II. 

Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3010-3300
II3020-3350
III3030-3400
IV3040-3450
V3050-3600
VI3060-3800
VII3070-4000
VIII3080-4300
IX3090-4500
X3100-4700
XI3200-5000
XII3300-5200
XIII3400-5400
XIV3500-5700
XV3600-6000
XVI3700-6200
XVII3800-6400
XVIII3900-6800

III. 

Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3010-3800
II3100-4100
III3200-4300
IV3300-4800
V3500-5300
VI3800-5900
VII4000-6100
VIII4300-7000
IX4600-7600
X5200-9000
XI5800-9400
XII6500-10 500
XIII7100-11 100
XIV7800-12 900
XV8600-13 700

IV. 

Dla pracowników Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3200-5000
II3300-6000
III3400-7000
IV3500-8000
V3600-8500
VI3700-9000
VII3800-9500
VIII3900-10 500
IX4000-11 500
X4200-13 000
XI4400-14 500
XII5000-16 000

V. 

Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3000-4500
II4300-5100
III4500-5300
IV4700-5500
V5000-6000
VI5500-6600
VII6000-7600
VIII6500-8600
IX7000-10 100
X7600-12 200

VI. 

Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2350-4100
II2510-4200
III2560-4400
IV2610-4600
V2660-4800
VI2710-5000
VII2810-5200
VIII2960-5400
IX3110-5600
X3310-5800
XI3510-6000
XII3710-6200
XIII4210-6700
XIV4810-7300
XV5410-8300
XVI6010-9300
XVII6610-10 800

VII. 

Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2600-3500
II2650-3700
III2700-4200
IV2750-4500
V2800-4700
VI2850-5000
VII2900-6000
VIII3000-7000
IX3100-8000
X4000-9000
XI4150-11 000
XII4800-13 000
XIII5600-15 000
XIV6500-17 000
XV8000-20 000

VIII. 

Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2500-5500
II2800-6250
III3100-7000
IV3400-7750
V3700-8500
VI4000-9250
VII4300-10 000

IX. 

Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2170-3010
II2200-3590
III2300-3750
IV2350-3800
V2550-3860
VI2650-4710
VII2750-4920
VIII2850-5130
IX3250-5870
X3500-6190
XI3700-6830
XII4500-7670
XIII4550-8520
XIV4700-9370
XV5300-9790
XVI5950-11 860

X. 

Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3200-3900
II3300-4100
III3350-4200
IV3400-4300
V3450-4400
VI3500-4500
VII3550-4600
VIII3600-4700
IX3650-4800
X3700-4900
XI3750-5000
XII3800-5300
XIII3850-6000
XIV3900-6500
XV3950-7000
XVI4000-7700
XVII4050-8200
XVIII4100-9000
XIX4150-12 000

XI. 

Dla pracowników Instytutu De Republica

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3010-4410
II3880-4900
III3960-4970
IV4040-5040
V4120-5110
VI4200-5180
VII4280-5250
VIII4370-5390
IX4460-5550
X4500-5760
XI4550-5980
XII4600-6200
XIII4650-6520
XIV4700-6840
XV4750-7160
XVI4800-7480
XVII4850-7800
XVIII4950-8250
XIX5400-11 900

XII. 

Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1505-3010
II1800-3030
III1830-3050
IV1860-3070
V1890-3090
VI1920-3110
VII1950-3130
VIII1980-3250
IX2010-3350
X2040-3550
XI2070-3750
XII2100-3950
XIII2130-4250
XIV2160-4550
XV2190-4850
XVI2220-5150
XVII2250-5450
XVIII2300-5750
XIX2500-9150

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
135
250
365
480
595
6110
7125
8150
9175
10200

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I.

Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Komendant Główny OHP--wyższe10
2Zastępca Komendanta Głównego OHP,

komendant wojewódzki OHP,

zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

--wyższe8
3Dyrektor centrum kształcenia i wychowania,

dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

--wyższe6
4Dyrektor--wyższe5
5Zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania,

zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego,

zastępca dyrektora

--wyższe3
6Główny księgowy budżetu OHP,

główny księgowy

--według odrębnych przepisów

II.

Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHPXVIII-XXI9wyższe8
zastępca głównego księgowego budżetu OHP7
inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP9według odrębnych przepisów
2Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHPXV-XIX8wyższe8
3Radca prawny w Komendzie Głównej OHP, audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHPXV-XIX8według odrębnych przepisów
4Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHPXV-XVIII8wyższe8
kierownik ośrodka szkolenia i wychowaniawyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*7
5Komendant hufca pracyXV-XVII7wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*4
radca prawnywedług odrębnych przepisów
6Zastępca głównego księgowegoXV-XVII7wyższe3
7Główny specjalista w Komendzie Głównej OHPXIV-XVIII4wyższe8
8Kierownik warsztatuXIV-XVII7wyższe4
9Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowaniaXIV-XVII7wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*4
10Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracyXIV-XVI6wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*3
11PedagogXIII-XVI5wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*4
psychologwedług odrębnych przepisów
12Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieżyXII-XVI8wyższe4
13DuszpasterzXII-XVI6według odrębnych przepisów
14Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHPXII-XVI2wyższe6
15Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHPXII-XVI-wyższe6
16Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, centrum kształcenia i wychowania, ośrodku szkolenia zawodowegoXII-XVI-według odrębnych przepisów
17Starszy wychowawcaXIII-XVI5wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*4
18Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14XI-XIV-wyższe3
19Doradca zawodowyX-XIV-wyższerok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy - stażystaIX-XII-wyższe-
średnie1
20Specjalista do spraw programówX-XIV-wyższerok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
specjalista do spraw programów - stażystaIX-XII-wyższe-
średnie1
21Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 15 i 18X-XIV-wyższe2
22WychowawcaX-XIV4wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*2
23Instruktor praktycznej nauki zawoduX-XIV4według odrębnych przepisów
24Instruktor szkolenia zawodowegoX-XIV-według odrębnych przepisów
25Pośrednik pracyIX-XIII-wyższerok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy - stażystaIX-XII-wyższe-
średnie1
26Specjalista do spraw rozwoju zawodowegoIX-XIII-wyższerok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażystaIX-XII-wyższe-
średnie1
27Doradca EURESIX-XIII-wyższe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisachrok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego
asystent EURESIX-XII-wyższe-
średnie1
28Starszy inspektor, specjalistaIX-XIII-wyższe2
średnie3
29Młodszy wychowawcaIX-XIII-wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli*-
30Księgowy, inspektorIX-XI-średnie-
31Starszy referent, kasjerIX-XI-średnie1
32ReferentV-VIII-średnie-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych
1Kierownik administracyjnyIX-XIV3średnie3
2KierowcaIX-XI-według odrębnych przepisów
3KonserwatorIX-X-zasadnicze lub zasadnicze branżowe2
4Starszy recepcjonista, kucharzVIII-X-średnie2
5Starszy magazynierVIII-IX-średnie1
6ElektrykVIII-IX-zasadnicze lub zasadnicze branżowe-
7MechanikVII-X-zasadnicze lub zasadnicze branżowe3
8RecepcjonistaVII-IX-średnie-
pokojowapodstawowe-
9MagazynierVII-VIII-zasadnicze lub zasadnicze branżowe1
10Pracownik gospodarczyV-VII-podstawowe-
11Portier, dozorcaIV-V-podstawowe-
12Pomoc kuchennaIII-X-zasadnicze lub zasadnicze branżowe-
13SprzątaczkaI-III-podstawowe-
* Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116).

III.

(uchylona)

IV.

Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej
1Kierownik sekcji/ośrodkaIX-XVIII1wyższe z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia8
2Starszy kustoszXIV-XVI-według odrębnych przepisów
3KustoszXI-XIV-według odrębnych przepisów
4Starszy bibliotekarzIX-XI-według odrębnych przepisów
5BibliotekarzVII-IX-według odrębnych przepisów
6Młodszy bibliotekarzVI-VII-według odrębnych przepisów
7Magazynier bibliotecznyV-VI-średnie-
Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej
1Kierownik sekcjiXI-XVIII-wyższe9
2Główny specjalistaXI-XIV-wyższe7
3Starszy specjalistaIX-XII-wyższe5
4SpecjalistaVII-X-średnie5
wyższe3
5Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)VI-IX-średnie4
6Księgowy, starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

V-VII-średnie2
7KierowcaIV-VI-według odrębnych przepisów
8Referent,

kasjer,

magazynier,

sekretarka

II-IV-średnie-
9Pomocnik bibliotecznyI-III-zawodowe-

V.

(uchylona)

Va.

Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik Wspólnego Sekretariatu TechnicznegoIX-X10wyższe4
2Naczelnik wydziału, doradcaVI-X10wyższe3
audytor wewnętrzny, radca prawnywedług odrębnych przepisów
3Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zastępca naczelnika wydziału, ekspertVIII-IX9wyższe3
4Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatykV-VII7wyższe3
5Starszy specjalistaIII-VI4wyższe2
średnie8
6SpecjalistaII-V-wyższe2
średnie6
7Starszy: księgowy, inspektorII-III-wyższe1
średnie4
8Księgowy,

inspektor,

sekretarka,

recepcjonistka,

asystent,

archiwista

I-II-średnie-
9Kierowca samochodu osobowegoI-II-według odrębnych przepisów

Vb.

Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1DoradcaXV-XVII9wyższe5
2Naczelnik (szef) wydziałuXIV-XVII8wyższe5
3Kierownik (szef) zespołuXI-XIV7wyższe4
4Kierownik (szef) sekcjiX-XIII6wyższe3
5Główny specjalista,

starszy informatyk

IX-XII5wyższe3
6Starszy specjalistaVIII-XI4wyższe2
średnie
7Specjalista,

informatyk

VI-IX3średnie1
8ReferentIII-VI-średnie-

Vc.

Pracowników zatrudnionych w Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspertXI-XII10wyższe6
2Zastępca kierownika zakładu,

zastępca kierownika wydziału,

kierownik projektu, główny specjalista,

analityk,

administrator sieci

X-XI8wyższe5
radca prawnywedług odrębnych przepisów
3Kierownik sekcji,

kierownik zespołu,

administrator systemu,

koordynator

IX-X6wyższe5
4Starszy specjalista, konsultantVIII-IX5wyższe5
5SpecjalistaVII-VIII4wyższe4
średnie5
6Projektant, starszy księgowyVI-VII-wyższe3
średnie4
7Starszy programista,

starszy informatyk,

samodzielny referent

V-VI-wyższe2
średnie3
8Programista,

informatyk,

starszy referent,

starszy technik

IV-V-wyższe1
średnie2
9Technik, księgowyIII-IV-średnie1
10Młodszy programista, młodszy informatykII-III-wyższe-
średnie1
11Młodszy technik, referentI-II-średnie-

Vd.

(uchylona)

Ve.

Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor: departamentu, regionuXIII-XV10wyższe5
2Zastępca dyrektora: departamentu, regionuXIII-XV10wyższe5
główny kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu4
starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu, scrum master3
3Kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcjiXII-XV10wyższe4
4EkspertX-XIII6wyższe3
5Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcjiIX-XIV8wyższe4
zastępca kierownika: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu
6Zastępca głównego księgowegoX-XII6wyższe5
7Młodszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programuIX-XII6wyższe2
8Radca prawnyIX-XI6według odrębnych przepisów
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny
9W obszarze IT: główny: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalistaIX-XIV6średnie3
10W obszarze IT: starszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalistaVII-XIII-średnie2
11W obszarze IT: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalistaVI-XII-średnie2
12W obszarze IT:

młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

III-VIII-średnie1
13Główny specjalistaIX-XII6wyższe5
14Starszy specjalistaVII-XI-wyższe3
15SpecjalistaVI-X-wyższe1
16Młodszy specjalistaIII-VIII-średnie1
17Inspektor ochrony danychV-IX-wyższe2
18Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy aktV-VIII2wyższe1
średnie2
19EnergetykV-VIII-wyższe1
średnie2
20Starszy: inspektor, technik, archiwistaIV-VII-średnie2
21Inspektor, młodszy administrator, technikIII-VI-średnie-
22Referent, sekretarka, archiwista, magazynierII-IV-średnie-
23Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczyI-III-zawodowe lub podstawowe-
kierowcawedług odrębnych przepisów".

Vf. 

Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik filiiXIII-XVI6wyższe5
2Konsultant merytoryczny, doradca, ekspertXII-XV5wyższe5
3Kierownik działuXII-XV4wyższe5
4Koordynator, główny specjalistaIX-XIV4wyższe4
radca prawnywedług odrębnych przepisów
5Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnychVIII-XIII3według odrębnych przepisów
6Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmianyVIII-XIII3wyższe3
7Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwumVII-XII2wyższe1
8Starszy: specjalista, archiwista, księgowyVII-XII-wyższe3
9ArchiwistaII-VII-średnie3
10Specjalista, analityk, informatykVI-XI-wyższe3
średnie4
inspektor ochrony danychwedług odrębnych przepisów
11Starszy: referent, recepcjonistaV-X-wyższe2
12Samodzielny referent, księgowy, asystentkaIV-IX-wyższe1
średnie-
13InstruktorIII-VIII-wyższe1
14Referent, technik, magazynier, recepcjonistaII-VII-średnie-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
1Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczyI-VI-zasadnicze lub podstawowe-
kierowcawedług odrębnych przepisów
2Szef kuchni, szef zmianyIV-IX2średnie1
3KuchmistrzIII-VIII1zasadnicze1
4Starszy kelnerIII-VIII-zasadnicze1
5Kucharz, kelnerII-VII-zasadnicze-
6Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchennaI-VI-zasadnicze lub podstawowe-

Vg. 

Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor departamentuXIII-XV8wyższe5
2Dyrektor biura, naczelnik wydziałuXI-XV7wyższe3
radca prawny6według odrębnych przepisów
3Kierownik sekcji, główny specjalistaIX-XI6wyższe3
4Starszy specjalistaVII-X-wyższe2
5SpecjalistaV-IX-wyższe1
6Młodszy specjalista, administratorIV-VIII-średnie1
7Asystent dyrektoraIV-VII-średnie-
8KierowcaIII-VI-według odrębnych przepisów
9ZaopatrzeniowiecI-II-średnie-
10Pomoc biurowaI-średnie-

Vh. 

Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik: zespołu, biuraVII10wyższe3
2Radca prawnyVI6według odrębnych przepisów
3Główny specjalistaVI-
wyższe3
4Starszy specjalistaV-wyższe3
5SpecjalistaIV-wyższe2
6Młodszy specjalistaIII-wyższe-
7AsystentII-średnie-
8Sekretarka, sekretarzI-średnie-

VI.

Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXV-XIX7według odrębnych przepisów
2Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawnościXIV-XVIII6
3Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIII-XVII5według odrębnych przepisów
4Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIII-XVI4

VII.

Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Szef ochronyXI-XIV5według odrębnych przepisów
2Zastępca szefa ochronyX-XII4
3Dowódca zmianyIX-XI3
4Starszy wartownik - konwojentVI-IX-
5Wartownik - konwojentV-VII-
6Młodszy wartownik - konwojentIV-VI-

VIII.

Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-VII

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje1)
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor Biura Rady Dialogu SpołecznegoXVIII-XIX8wyższe6
kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładuXVII-XVIII
2Zastępca kierownika zakładuXVI-XVII6wyższe6
3Zastępca głównego księgowegoXIV-XVII8wyższe6
4Główny specjalistaXIV-XVII6wyższe6
rzecznik patentowy,

radca prawny

według odrębnych przepisów
5Kierownik: laboratorium, działu, wydziałuXVI-XVII5wyższe5
administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)według odrębnych przepisów
6Kierownik: zespołu, pracowni,

analityk systemu,

kierownik punktu żywienia

XIII- XVI52)wyższe5
starszy inspektor nadzoru inwestorskiegowyższe i uprawnienia budowlane
7Zastępca kierownika działu,

kierownik samodzielnej sekcji

XII-XV5wyższe5
starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk,

sekretarz redakcji

-
8Inspektor nadzoru inwestorskiegoXI-XIV-średnie i uprawnienia budowlane5
9Kierownik: sekcji, zmianyXI-XIV4średnie6
10Kierownik: internatu, stołówki, bufetuXI-XIV3średnie4
11SpecjalistaXI-XIV-wyższe3
12Starszy: technik, laborantIX-XIV-średnie5
13Zastępca kierownika stołówkiIX-XIII-średnie4
14Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, bibliotekiX-XIII4średnie
starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor,

samodzielny referent,

technik,

projektant,

informatyk,

laborant

-4
starszy bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
15TechnologVIII-XIII-średnie3
16BibliotekarzIX-XII-według odrębnych przepisów
17Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garażyIX-XII2średnie4
starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer,

dokumentalista,

programista,

operator systemu

18Inspektor,

redaktor,

grafik,

redaktor techniczny,

korektor,

kalkulator,

zaopatrzeniowiec,

magazynier,

ratownik wodny,

elektronik,

księgowy,

kasjer

VIII-XI-średnie3
19Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń przygotowania danych,

planista,

ekonomista,

fotograf,

sekretarka,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

przewodnik turystyczny

VIII-X-średnie2
20IntendentVI-X-średnie2
21Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwumVII-IX2średnie3
operator elektronicznej techniki obliczeniowej,

kontroler przygotowania danych,

starsza maszynistka,

młodszy: programista, elektronik, technolog,

mechanik

-
22Referent,

archiwista,

maszynistka,

operator,

starsza: telefonistka, teletypistka

VII-VIII-średnie-
23Operator urządzeń przygotowania danychVII-VIII-podstawowe2
24Pracownik kancelariiIV-VIII-średnie-
podstawowe2
25Młodszy bibliotekarzVI-VII-według odrębnych przepisów
26Młodszy: technik, dokumentalista,

telefonistka,

teletypistka

V-VII-średnie-
27Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danychV-VII-podstawowe-
28Młodsza: telefonistka, teletypistkaIV-VI-podstawowe i umiejętność wykonywania czynności-
Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
1Szef kuchniIX-XIII2średnie4
2Kuchmistrz,

mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII-XII-średnie4
3BarmanVII-IX-średnie2
4Sprzedawca,

dietetyk,

starszy kelner

VI-IX-średnie3
kucharz,

garmażer,

cukiernik

zasadnicze2
5Starszy bufetowy,

młodszy kucharz,

kelner

V-VIII-zasadnicze1
6Bufetowy,

wykwalifikowana pomoc kuchenna

III-VII-zasadnicze-
7Młodszy kelner,

kawiarka

II-VI-zasadnicze-
8Pomoc: kuchenna, bufetowaI-V-podstawowe-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi
1Starszy rzemieślnik - specjalistaX-XII-średnie4
2Maszynista offsetowyVII-XII-zasadnicze2
3Rzemieślnik - specjalista,

operator maszyn cyfrowych

IX-XI-zasadnicze3
kierowca autobusuwedług odrębnych przepisów
4Mechanik samochodowy,

kserografista,

konserwator maszyn

IX-X-zasadnicze2
5KierowcaVII-X-według odrębnych przepisów
6Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.),

elektronik,

ogrodnik,

palacz c.o.

VIII-IX-zasadnicze lub tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie-
7Operator urządzeń powielających lub offsetowych,

recepcjonista

VII-VIII-podstawowe-
8Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp.,

starsza pokojowa

IV-VII-podstawowe-
9Pomocnik rzemieślnikaIII-VI-podstawowe i przyuczenie do zawodu-
praczka,

prasowaczka,

szwaczka,

powielaczowy

podstawowe-
10Starszy: dźwigowy, portier, pokojowaIV-V-
11Portier,

dozorca,

szatniarz,

dźwigowy,

woźny,

sprzątaczka,

pomocnik palacza

II-IV-podstawowe-
12GoniecI-III-
Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą
1Maszynista maszyn offsetowych zwojowychVII-XII-zasadnicze3
2Elektronik-konserwator,VII-XII-zasadnicze3
organizator przetwarzania składu komputerowego,
składacz komputerowego systemu składu,
kopista offsetowy,
maszynista typograficzny arkuszowy,
maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,
montażysta składu,
fotoretuszer,
fotograf,
retuszer,
naświetlacz składu komputerowego,
składacz ręczny,
montażysta offsetowy,
maszynista maszyn druku cyfrowego,
introligator: galanteryjny, przemysłowy
3MechanikV-XII-zasadnicze2
4Monter-konserwator maszyn poligraficznychVI-XI-zasadnicze2
5Składacz na aparatach pisząco-kodującychVII-X-zasadnicze1
6Elektromonter,V-X-zasadnicze1
operator rysografu
7KrajaczIV-X-podstawowe-
8Szlifierz ostrzarzV-IX-podstawowe-
9Kompletator składu komputerowegoVI-VIII-podstawowe-
10Belowacz makulatury,IV-VIII-podstawowe-
pracownik: magazynowy, transportowy,

w ekspedycji,

operator: maszyn powielających, kserograficznych

11Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych,

typograficznych, druku cyfrowego,

odbieracz przy maszynach drukujących

IV-VII-podstawowe-
12Liczarka,

pomocnik

IV-VI-podstawowe-
______

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I.

Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. 
Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:
1)
pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;
2)
pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50% stawki żywienia pracowników.
2. 
Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60% stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:
1)
śniadanie - 12%;
2)
obiad - 30%;
3)
kolację - 18%.
3. 
Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:
1)
w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;
2)
w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);
3)
w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).
4. 
Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.
5. 
Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II.

Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. 
Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.
2. 
Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.1054).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 czerwca 2022 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 czerwca 2022 r.