Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.714 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",
2) (uchylony),
3) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",
4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
5) (uchylony),
5a) Centrum Projektów Europejskich,
5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,
5c) Krajowej Szkole Skarbowości,
5d) 2  Centrum Informatyki Resortu Finansów,
6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,
7) stołówkach i bufetach pracowniczych,
8) domach wczasowych,
9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,
10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,
11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,
12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej "jednostkami".

2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Ustala się:
1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§  4.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  5.  Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  6. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§  7. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  8. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:
1) na II zmianie - w wysokości 10%,
2) na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3.  W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.
§  9. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3.  (uchylony).
4.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.  Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  10. 
1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  11.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  12. 
1.  Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:
1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia;
2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
a) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
b) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
c) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
d) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,
e) 250% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,
f) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.
3.  Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.
4.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
5.  W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
6.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
7.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
8.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
9.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
10.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
11.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
12.  Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
13.  Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
14.  Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§  13. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  14.  Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  15.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  16.  Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  17.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  18.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  19.  Tracą moc rozporządzenia:
1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;
2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;
3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§  20.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. 

Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 600-2 400
II1 640-2 450
III1 690-2 500
IV1 740-2 550
V1 790-2 600
VI1 840-2 650
VII1 890-2 700
VIII1 940-2 800
IX1 990-2 900
X2 050-3 100
XI2 150-3 300
XII2 250-3 500
XIII2 350-3 700
XIV2 450-3 900
XV2 550-4 100
XVI2 650-4 300
XVII2 800-4 600
XVIII2 950-4 900
XIX3 150-5 200
XX3 350-5 600
XXI3 650-6 000

II. 

Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2 000-2 350
II2 050-2 400
III2 100-2 450
IV2 150-2 500
V2 200-2 600
VI2 250-2 700
VII2 300-2 800
VIII2 400-2 900
IX2 500-3 000
X2 600-3 100
XI2 700-3 200
XII2 800-3 400
XIII2 900-3 600
XIV3 000-3 800
XV3 100-4 000
XVI3 200-4 200
XVII3 300-4 400
XVIII3 400-4 700
XIX3 500-5 000
XX3 600-5 400
XXI3 700-5 800
XXII3 800-6 200

III. 

Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2 250-3 000
II2 300-3 200
III2 500-3 400
IV2 800-3 800
V3 200-4 300
VI3 500-4 700
VII3 680-4 900
VIII4 090-5 600
IX4 500-6 000
X5 000-7 100
XI5 500-7 400
XII6 100-8 300
XIII6 750-8 800
XIV7 350-10 200
XV8 080-10 800

IV. 

Dla pracowników Centrum Informatycznego Edukacji

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2 250-2 500
II2 300-3 000
III2 400-3 500
IV2 500-4 000
V2 600-4 500
VI2 700-5000
VII2 800-5 500
VIII2 900-6 000
IX3 000-7 000
X3 500-8000
XI4 000-9 000
XII4 500-10 000

V. 

Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2 500-3 900
II3 300-4 100
III3 500-4 300
IV3 700-4 500
V3 900-4 700
VI4 100-4 900
VII4 300-5 100
VIII4 500-5 300
IX4 700-5 500
X5 000-6 000
XI5 500-6 600
XII6 000-7 600
XIII6 500-8 600
XIV7 000-10 100
XV7 600-12 200

VI. 

Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2 250-3 000
II2 300-3 100
III2 350-3 300
IV2 400-3 500
V2 450-3 700
VI2 500-3 900
VII2 600-4 100
VIII2 750-4 300
IX2 900-4 500
X3 100-4 700
XI3 300-4 900
XII3 500-5 100
XIII4 000-5 600
XIV4 600-6 200
XV5 200-7 200
XVI5 800-8 200
XVII6 400-9 700

VII. 

Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 000-3 200
II1 900-3 400
III1 950-3 600
IV2 000-3 800
V2 050-4 000
VI2 100-4 500
VII2 150-5 000
VIII2 300-5 500
IX2 500-6 000
X2 700-6 500
XI2 900-7 500
XII3 100-8 500
XIII3 500-10 000
XIV4 000-11 000
XV4 500-12 000

VIII. 

Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 500-2 400
II1 950-2 950
III2 000-3 100
IV2 050-3 150
V2 100-3 200
VI2 200-4 000
VII2 300-4 200
VIII2 400-4 400
IX2 600-5 100
X2 800-5 400
XI3 100-6 000
XII3 600-6 800
XIII4 100-7 600
XIV4 700-8 400
XV5 300-8 800
XVI5 950-10 750

IX. 

Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 200-2 250
II1 400-2 300
III1 440-2 350
IV1 480-2 400
V1 520-2 450
VI1 560-2 500
VII1 600-2 550
VIII1 640-2 600
IX1 680-2 800
X1 720-3 000
XI1 760-3 200
XII1 800-3 400
XIII1 850-3 600
XIV1 900-3 800
XV1 950-4 000
XVI2 000-4 400
XVII2 050-4 600
XVIII2 100-5 000
XIX2 200-8 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
135
250
365
480
595
6110
7125
8150
9175
10200

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I.

Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Komendant Główny OHP--wyższe10
2Zastępca Komendanta Głównego OHP,

komendant wojewódzki OHP,

zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

--wyższe8
3Dyrektor centrum kształcenia i wychowania,

dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

--wyższe6
4Dyrektor--wyższe5
5Zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania,

zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego,

zastępca dyrektora

--wyższe3
6Główny księgowy budżetu OHP,

główny księgowy

--według odrębnych przepisów

II.

Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHPXIX-XXI9wyższe8
2Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura Komendy Głównej OHPXVIII-XX9wyższe8
zastępca głównego księgowego budżetu OHP3
administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych) w Komendzie

Głównej OHP

9według odrębnych przepisów
3Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, zastępca dyrektora biura Komendy Głównej OHP, dyrektor biura komendy wojewódzkiej OHPXV-XVIII8wyższe8
4Kierownik ośrodka szkolenia i wychowaniaXV-XVIII8wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

7
radca prawny w Komendzie Głównej OHPwedług odrębnych przepisów
5Komendant hufca pracyXV-XVII7wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
radca prawnywedług odrębnych przepisów
6Główny organizator Komendy Głównej OHPXV-XVII7wyższe8
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnychwedług odrębnych przepisów
7Zastępca głównego księgowegoXV-XVII7wyższe3
8Kierownik warsztatuXIV-XVII7wyższe4
9Kierownik internatu,

zastępca komendanta hufca pracy, zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVI6wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

3
psychologwedług odrębnych przepisów
10PedagogXIII-XV6wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
11Kierownik wydziału (zespołu), kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieżyXII-XVI8wyższe4
12Główny specjalista w Komendzie Głównej OHPXII-XVI-wyższe7
13Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP,

główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XV-wyższe6
administrator bezpieczeństwa informacjiwedług odrębnych przepisów
(inspektor ochrony danych) w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia

i Wychowania, Ośrodku Szkolenia

Zawodowego

14Starszy wychowawca,

kierownik świetlicy środowiskowej

XII-XIV5wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
15DuszpasterzXI-XV6według odrębnych przepisów
16Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie

wojewódzkiej OHP,

główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 12 i 13

XI-XIV-wyższe3
17Doradca zawodowyX-XIV-wyższerok

w zakresie

poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
18Specjalista do spraw programówX-XIV-wyższerok

w zakresie

przygotowania, realizacji

i oceniania realizacji

programów rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
19Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 13 i 16X-XIV-wyższe2
20WychowawcaX-XIII5wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

2
21Pośrednik pracyIX-XIII-wyższerok

w zakresie

pośrednictwa pracy

pośrednik pracy - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
22Specjalista do spraw rozwoju zawodowegoIX-XIII-wyższerok

w zakresie

organizacji

szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
23Doradca EURESIX-XIII-wyższe oraz

znajomość języka

angielskiego

na poziomie B1 oraz

ukończenie szkoleń

określonych

w odrębnych przepisach

rok

w zakresie

pośrednictwa pracy lub

poradnictwa zawodowego

asystent EURESIX-XI-wyższe-
średnie1
24Starszy inspektor, specjalistaIX-XIII-wyższe2
średnie3
25Młodszy wychowawcaIX-XI-wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

-
26Księgowy, inspektorIX-XI-średnie-
27Starszy referent, kasjerIX-XI-średnie1
28Instruktor praktycznej nauki zawoduVIII-XI5według odrębnych przepisów
29Instruktor szkolenia zawodowegoVIII-XI-
30ReferentV-VIII-średnie-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych
1Kierownik administracyjnyIX-XIV3średnie3
2KierowcaIX-XI-według odrębnych przepisów
3KonserwatorIX-X-zasadnicze2
4Starszy recepcjonista, kucharzVIII-X-średnie2
5Starszy magazynierVIII-IX-średnie1
6ElektrykVIII-IX-zasadnicze-
7MechanikVII-X-zasadnicze3
8RecepcjonistaVII-IX-średnie-
pokojowapodstawowe-
9MagazynierVII-VIII-zasadnicze1
10Pracownik gospodarczyV-VII-podstawowe-
11Portier, dozorcaIV-V-podstawowe-
12Pomoc kuchennaIII-X-zasadnicze-
13SprzątaczkaIII-V-podstawowe-

III.

(uchylona)

IV.

Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej
1Kierownik sekcji/ośrodkaXIII-XXII1wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

8
2Starszy kustoszXVIII-XX-według odrębnych przepisów
3Główny specjalistaXVIII-XX-wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

6
4KustoszXV-XVIII-według odrębnych przepisów
5Starszy specjalistaXIII-XVI-wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

-
wyższe

z uzyskaniem kwalifikacji

pierwszego stopnia

4
6Starszy bibliotekarzXIII-XV-według odrębnych przepisów
7SpecjalistaXI-XIV-wyższe

z uzyskaniem kwalifikacji

pierwszego stopnia

-
8BibliotekarzXI-XIII-według odrębnych przepisów
9Młodszy bibliotekarzX-XI-według odrębnych przepisów
10Magazynier bibliotecznyIX-X-średnie-
Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej
1Kierownik sekcjiXV-XXII-wyższe9
2Główny specjalistaXV-XVIII-wyższe7
3Starszy specjalistaXIII-XVI-wyższe5
4SpecjalistaXI-XIV-średnie5
5Starszy księgowy,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

X-XIII-średnie4
6Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych

(audiowizualnych i komputerowych)

IX-XI-średnie2
7KierowcaVII-VIII-według odrębnych przepisów
8Referent, kasjer, magazynier, sekretarkaVI-VIII-średnie-
9Pomocnik bibliotecznyV-VII-zawodowe-

V.

(uchylona)

Va.

Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik Wspólnego Sekretariatu TechnicznegoXIV-XV10wyższe4
2Naczelnik wydziału, doradcaXI-XV10wyższe3
audytor wewnętrzny, radca prawnywedług odrębnych przepisów
3Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zastępca naczelnika wydziału, ekspertXIII-XIV9wyższe3
4Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalistaX-XII7wyższe3
5Starszy specjalistaVIII-XI4wyższe2
średnie8
informatykwyższe-
6SpecjalistaVII-X-wyższe2
średnie6
7Starszy: księgowy, inspektorVI-VIII-wyższe1
średnie4
8Księgowy, inspektorIII-VII-średnie-
9Kierownik: kancelarii, archiwumV-VI-średnie2
10Sekretarka,

recepcjonistka,

asystent

II-VI-średnie-
11Kierowca samochodu osobowegoI-IV-według odrębnych przepisów"

Vb.

Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1DoradcaXV-XVII9wyższe5
2Naczelnik (szef) wydziałuXIV-XVII8wyższe5
3Kierownik (szef) zespołuXI-XIV7wyższe4
4Kierownik (szef) sekcjiX-XIII6wyższe3
5Główny specjalista,

starszy informatyk

IX-XII5wyższe3
6Starszy specjalistaVIII-XI4wyższe2
średnie
7Specjalista,

informatyk

VI-IX3średnie1
8ReferentIII-VI-średnie-

Vc.

Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspertXI-XII10wyższe6
2Zastępca kierownika zakładu,

zastępca kierownika wydziału,

kierownik projektu, główny specjalista,

analityk,

administrator sieci

X-XI8wyższe5
radca prawnywedług odrębnych przepisów
3Kierownik sekcji,

kierownik zespołu,

administrator systemu,

koordynator

IX-X6wyższe5
4Starszy specjalista, konsultantVIII-IX5wyższe5
5SpecjalistaVII-VIII4wyższe4
średnie5
6Projektant, starszy księgowyVI-VII-wyższe3
średnie4
7Starszy programista,

starszy informatyk,

samodzielny referent

V-VI-wyższe2
średnie3
8Programista,

informatyk,

starszy referent,

starszy technik

IV-V-wyższe1
średnie2
9Technik, księgowyIII-IV-średnie1
10Młodszy programista, młodszy informatykII-III-wyższe-
średnie1
11Młodszy technik, referentI-II-średnie-

Vd.

(uchylona)

Ve.

Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik: biura, wydziału, oddziału, obiektu, dyrektor: departamentu, pionu, regionu, zastępca dyrektora: departamentu, pionu, regionuXIII-XV10wyższe5
2Kierownik: zespołu, sekcji, projektuXII-XIV9wyższe4
3Zastępca kierownika: biura, wydziału, obiektu, zespołu, sekcji, projektuIX-XIV8wyższe4
4Główny: specjalista, architektIX-XIV6wyższe5
radca prawnywedług odrębnych przepisów
5Zastępca głównego księgowegoX-XIII6wyższe3
średnie6
6Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, audytorIX-XIII6według odrębnych przepisów
7Administrator, architektIX-XIII-wyższe3
8Główny energetyk,

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

VIII-XII5wyższe3
9Starszy: specjalista, informatyk, programista, analityk, projektantVII-XIII-wyższe3
10ProgramistaVII-XII-wyższe1
średnie3
11Specjalista, informatyk, analityk, projektantVI-XI-wyższe1
średnie3
12Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwumV-VIII2wyższe1
średnie2
13EnergetykV-VIII-wyższe1
średnie2
14Starszy: inspektor, technik, archiwistaIV-VII-średnie2
15Inspektor,

młodszy administrator, technik,

młodszy informatyk

III-VI-średnie-
16Referent, sekretarka, archiwista, magazynierII-IV-średnie-
17Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczyI-III-zawodowe lub

podstawowe

-
kierowcawedług odrębnych przepisów

Vf. 

Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik filiiXIII-XVI-wyższe5
2Kierownik działuXII-XV-wyższe5
3Koordynator, główny specjalistaIX-XIV-wyższe4
radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmianyVIII-XIII-wyższe3
5Starszy: specjalista, archiwista, księgowyVII-XII-wyższe3
6ArchiwistaII-IV-średnie3
7Specjalista, analityk, informatykVI-XI-wyższe3
średnie4
8Starszy: referent, recepcjonistaV-X-wyższe2
9Samodzielny referent, księgowy, asystentkaIV-IX-wyższe1
średnie-
10InstruktorIII-VIII-wyższe1
11Referent, technik, magazynier, recepcjonistaII-VII-średnie-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
1Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczyI-III-zasadnicze lub podstawowe-
kierowcawedług odrębnych przepisów
2Szef kuchni, szef zmianyIV-VI-średnie1
3KuchmistrzIII-V-zasadnicze-
4Starszy kelnerIII-V-zasadnicze1
5Kucharz, kelnerII-IV-zasadnicze-
6Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchennaI-III-zasadnicze

lub podstawowe

-

Vg. 

Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor departamentuXIII-XV8wyższe5
2Dyrektor biura, naczelnik wydziałuXI-XV7wyższe3
radca prawny6według odrębnych przepisów
3Kierownik sekcji, główny specjalistaIX-XI6wyższe3
4Starszy specjalistaVII-X-wyższe2
5SpecjalistaV-IX-wyższe1
6Młodszy specjalista, administratorIV-VIII-średnie1
7Asystent dyrektoraIV-VII-średnie-
8KierowcaIII-VI-według odrębnych przepisów
9ZaopatrzeniowiecI-II-średnie-
10Pomoc biurowaI-średnie-

VI.

Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXV-XIX7według odrębnych przepisów
2Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawnościXIV-XVIII6
3Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIII-XVII5według odrębnych przepisów
4Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII-XVI4

VII.

Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Szef ochronyXI-XIV5według odrębnych przepisów
2Zastępca szefa ochronyX-XII4
3Dowódca zmianyIX-XI3
4Starszy wartownik - konwojentVI-IX-
5Wartownik - konwojentV-VII-
6Młodszy wartownik - konwojentIV-VI-

VIII.

Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-VII

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje1)
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor Biura Rady Dialogu SpołecznegoXVIII-XIX8wyższe6
kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładuXVII-XVIII
2Zastępca kierownika zakładuXVI-XVII6wyższe6
3Zastępca głównego księgowegoXIV-XVII8wyższe6
4Główny specjalistaXIV-XVII6wyższe6
rzecznik patentowy,

radca prawny

według odrębnych przepisów
5Kierownik: laboratorium, działu, wydziałuXVI-XVII5wyższe5
administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)według odrębnych przepisów
6Kierownik: zespołu, pracowni,

analityk systemu,

kierownik punktu żywienia

XIII- XVI52)wyższe5
starszy inspektor nadzoru inwestorskiegowyższe i uprawnienia budowlane
7Zastępca kierownika działu,

kierownik samodzielnej sekcji

XII-XV5wyższe5
starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk,

sekretarz redakcji

-
8Inspektor nadzoru inwestorskiegoXI-XIV-średnie i uprawnienia budowlane5
9Kierownik: sekcji, zmianyXI-XIV4średnie6
10Kierownik: internatu, stołówki, bufetuXI-XIV3średnie4
11SpecjalistaXI-XIV-wyższe3
12Starszy: technik, laborantIX-XIV-średnie5
13Zastępca kierownika stołówkiIX-XIII-średnie4
14Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, bibliotekiX-XIII4średnie4
starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor,

samodzielny referent,

technik,

projektant,

informatyk,

laborant

-
starszy bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
15TechnologVIII-XIII-średnie3
16BibliotekarzIX-XII-według odrębnych przepisów
17Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garażyIX-XII2średnie4
starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer,

dokumentalista,

programista,

operator systemu

18Inspektor,

redaktor,

grafik,

redaktor techniczny,

korektor,

kalkulator,

zaopatrzeniowiec,

magazynier,

ratownik wodny,

elektronik,

księgowy,

kasjer

VIII-XI-średnie3
19Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń przygotowania danych,

planista,

ekonomista,

fotograf,

sekretarka,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

przewodnik turystyczny

VIII-X-średnie2
20IntendentVI-X-średnie2
21Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwumVII-IX2średnie3
operator elektronicznej techniki obliczeniowej,

kontroler przygotowania danych,

starsza maszynistka,

młodszy: programista, elektronik, technolog,

mechanik

-
22Referent,

archiwista,

maszynistka,

operator,

starsza: telefonistka, teletypistka

VII-VIII-średnie-
23Operator urządzeń przygotowania danychVII-VIII-podstawowe2
24Pracownik kancelariiIV-VIII-średnie-
podstawowe2
25Młodszy bibliotekarzVI-VII-według odrębnych przepisów
26Młodszy: technik, dokumentalista,

telefonistka,

teletypistka

V-VII-średnie-
27Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danychV-VII-podstawowe-
28Młodsza: telefonistka, teletypistkaIV-VI-podstawowe i umiejętność wykonywania czynności-
Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
1Szef kuchniIX-XIII2średnie4
2Kuchmistrz,

mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII-XII-średnie4
3BarmanVII-IX-średnie2
4Sprzedawca,

dietetyk,

starszy kelner

VI-IX-średnie3
kucharz,

garmażer,

cukiernik

zasadnicze2
5Starszy bufetowy,

młodszy kucharz,

kelner

V-VIII-zasadnicze1
6Bufetowy,

wykwalifikowana pomoc kuchenna

III-VII-zasadnicze-
7Młodszy kelner,

kawiarka

II-VI-zasadnicze-
8Pomoc: kuchenna, bufetowaI-V-podstawowe-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi
1Starszy rzemieślnik - specjalistaX-XII-średnie4
2Maszynista offsetowyVII-XII-zasadnicze2
3Rzemieślnik - specjalista,

operator maszyn cyfrowych

IX-XI-zasadnicze3
kierowca autobusuwedług odrębnych przepisów
4Mechanik samochodowy,

kserografista,

konserwator maszyn

IX-X-zasadnicze2
5KierowcaVII-X-według odrębnych przepisów
6Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.),

elektronik,

ogrodnik,

palacz c.o.

VIII-IX-zasadnicze lub tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie-
7Operator urządzeń powielających lub offsetowych,

recepcjonista

VII-VIII-podstawowe-
8Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp.,

starsza pokojowa

IV-VII-podstawowe-
9Pomocnik rzemieślnikaIII-VI-podstawowe i przyuczenie do zawodu-
praczka,

prasowaczka,

szwaczka,

powielaczowy

podstawowe-
10Starszy: dźwigowy, portier, pokojowaIV-V-
11Portier,

dozorca,

szatniarz,

dźwigowy,

woźny,

sprzątaczka,

pomocnik palacza

II-IV-podstawowe-
12GoniecI-III-
Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą
1Maszynista maszyn offsetowych zwojowychVII-XII-zasadnicze3
2Elektronik-konserwator,VII-XII-zasadnicze3
organizator przetwarzania składu komputerowego,
składacz komputerowego systemu składu,
kopista offsetowy,
maszynista typograficzny arkuszowy,
maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,
montażysta składu,
fotoretuszer,
fotograf,
retuszer,
naświetlacz składu komputerowego,
składacz ręczny,
montażysta offsetowy,
maszynista maszyn druku cyfrowego,
introligator: galanteryjny, przemysłowy
3MechanikV-XII-zasadnicze2
4Monter-konserwator maszyn poligraficznychVI-XI-zasadnicze2
5Składacz na aparatach pisząco-kodującychVII-X-zasadnicze1
6Elektromonter,V-X-zasadnicze1
operator rysografu
7KrajaczIV-X-podstawowe-
8Szlifierz ostrzarzV-IX-podstawowe-
9Kompletator składu komputerowegoVI-VIII-podstawowe-
10Belowacz makulatury,IV-VIII-podstawowe-
pracownik: magazynowy, transportowy,

w ekspedycji,

operator: maszyn powielających, kserograficznych

11Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych,

typograficznych, druku cyfrowego,

odbieracz przy maszynach drukujących

IV-VII-podstawowe-
12Liczarka,

pomocnik

IV-VI-podstawowe-
______

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I.

Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1.  Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:
1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;
2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50% stawki żywienia pracowników.
2.  Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60% stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:
1) śniadanie - 12%;
2) obiad - 30%;
3) kolację - 18%.
3.  Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:
1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;
2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);
3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).
4.  Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.
5.  Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II.

Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1.  Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.
2.  Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).
2 § 1 ust. 1 pkt 5d dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2018 r. (Dz.U.2018.1768) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 2018 r.
3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 września 2018 r. (Dz.U.2018.1768) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U.2019.593) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

4 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 września 2018 r. (Dz.U.2018.1768) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U.2019.593) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.