§ 2. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2023 r.
§  2. 
1. 
Ustala się:
1)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
(uchylony).
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.