§ 19. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2023 r.
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3 , z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.