§ 18. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2023 r.
§  18. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 454, z późn. zm. 2 ), z wyjątkiem § 5, 9, 10 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 258, z 1998 r. poz. 279, z 1999 r. poz. 149 i 514, z 2000 r. poz. 411, z 2001 r. poz. 527, z 2002 r. poz. 963, z 2003 r. poz. 211, z 2004 r. poz. 425, z 2005 r. poz. 344 oraz z 2006 r. poz. 303 i 1681.