§ 10. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2023 r.
§  10. 
1. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.