Rozdział 6 - Przepis końcowy - Warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  41.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3   4
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 maja 2013 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. poz. 34 i 719, z 2005 r. poz. 1039 oraz z 2009 r. poz. 1370), które zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.