Rozdział 2 - Wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym - Warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

Rozdział  2

Wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym

§  3.  [Czas przebiegu przesyłek pocztowych]
1. 
Przesyłki pocztowe doręcza się z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
2. 
Czas przebiegu przesyłek pocztowych określany jest jako D + n, gdzie:
1)
"D" oznacza dzień zawarcia umowy:
a)
w przypadku przesyłek rejestrowanych - jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora wyznaczonego do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym,
b)
w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek pocztowych z tej skrzynki;
2)
"n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej.
3. 
Do czasu przebiegu przesyłek pocztowych nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
4. 
Wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.