Rozdział 1 - Klasyfikacja budowli ochrony brzegów morskich - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  1

Klasyfikacja budowli ochrony brzegów morskich

§  149.
1.
W zależności od sposobu ochrony brzegu projektuje się budowle ochrony brzegów morskich jako budowle:
1)
wzdłużbrzegowe,
2)
usytuowane poprzecznie do linii brzegowej.
2.
Budowlami wzdłużbrzegowymi są:
1)
paski brzegowe,
2)
falochrony brzegowe,
3)
progi podwodne.
3.
Budowlami poprzecznymi są ostrogi brzegowe.
§  150.
1.
Pod względem konstrukcyjnym opaski brzegowe dzielą się na: masywne ściany oporowe, ścianki szczelne, palisady, okładziny ciągłe, blokowe i narzutowe oraz wykonane z kombinacji tych konstrukcji.
2.
Pod względem konstrukcyjnym falochrony brzegowe dzielą się na odcinkowe lub ciągłe.
3.
Progi podwodne projektuje się tylko jako konstrukcje ciągłe.
4.
Ostrogi brzegowe projektuje się jako konstrukcje stawiane, wbijane albo narzutowe.
5.
Doboru odpowiedniego rodzaju budowli ochrony brzegu morskiego dokonuje się przy uwzględnieniu funkcji, jakie określana budowla powinna spełniać. Dotyczy to przede wszystkim odbijania fal, rozproszenia energii falowania, zapobiegania rozmywaniu skarp naturalnych i sztucznych brzegu morskiego, zmniejszenia wzdłużbrzegowego transportu rumowiska, akumulacji rumowiska i rozbudowy brzegu morskiego.