§ 3. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.120.832

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2006 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.