§ 2. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.120.832

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2006 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych niespełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 98, poz. 432).