§ 1. - Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.120.832

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2006 r.
§  1.
Postanowienia regulaminu studiów w uczelniach nieposiadających co najmniej czterech uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznych - co najmniej dwóch takich uprawnień, muszą określać:
1)
czas trwania roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz organizację roku;
2)
termin i sposób podawania do wiadomości studentów planów studiów i programów nauczania;
3)
warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, w tym uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów (w roku lub semestrze) oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych;
4)
stosowane skale ocen;
5)
stosowane punktowe metody wyrażania osiągnięć studenta, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);
6)
tryb i sposób informowania o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń;
7)
warunki odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania;
8)
zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych;
9)
tryb skreślania z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów;
10)
warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach, w tym czas trwania urlopu krótkoterminowego i długoterminowego;
11)
zasady i tryb podejmowania przez studentów studiów na więcej niż jednym kierunku lub uczestniczenia w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów danego kierunku studiów, także w różnych uczelniach;
12)
warunki zmiany kierunku lub formy studiów oraz wymagania, jakie musi spełnić student, aby przenieść się z jednolitych studiów magisterskich na studia drugiego stopnia;
13)
warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w tym skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem udziału w egzaminie obserwatora wskazanego przez studenta;
14)
zasady udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w roku lub semestrze następnym;
15)
warunki wznawiania studiów;
16)
warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i składania tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów;
17)
warunki ukończenia studiów.