Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową - Rozdział 6 - Warunki i tryb udzielania... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 6 - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  6

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową

§  29.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową jest udzielana małemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:
1)
nie był notowany na giełdzie w okresie 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji;
2)
nie dokonał jeszcze podziału zysków;
3)
nie został utworzony przez połączenie.
§  30.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową może być udzielona w formie:
1)
pożyczek o stopach procentowych na warunkach korzystniejszych od rynkowych, udzielanych na okres:
a)
10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:
1 500 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
2 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
1 000 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,
c)
poniżej 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jak dla pożyczek udzielanych na okres 5 lat;
2)
gwarancji o prowizjach korzystniejszych od wynikających z warunków rynkowych o wartości nieprzekraczającej 80% kwoty kredytu lub pożyczki, na zabezpieczenie których zostają udzielone na okres:
a)
10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:
2 250 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
3 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
1 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a przez iloraz 10 lat i rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,
c)
poniżej 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jak dla gwarancji udzielanych na okres 5 lat;
3)
dotacji, w tym inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:
a)
600 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
b)
800 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
c)
400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;
4)
kombinacji form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że odsetek kwoty przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnej wielkości pomocy publicznej dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniony przy ustalaniu pozostałego odsetka maksymalnej wielkości pomocy publicznej udzielanej w innych formach wchodzących w skład kombinacji.
§  31.
Dla małych przedsiębiorców spełniających kryteria innowacyjnego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości pomocy publicznej, o których mowa w § 30, ulegają podwojeniu.