Rozdział 6 - Przepisy wspólne dla sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

Rozdział  6

Przepisy wspólne dla sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

§  116.
1.
Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego mogą być:
1)
delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2)
delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3)
delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;
4)
delegowani pracownicy jednostki nadzoru;
5)
delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.
2. 102
 (uchylony).
§  117.
Osoby, o których mowa w § 116, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.
§  118.
Uczeń lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§  119.
1.
Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w części ustnej albo pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2.
Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
3.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
4.
W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w części pisemnej, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów albo absolwentów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
5. 103
 (uchylony).
6. 104
 Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.
§  120.
1.
Zestawy zadań dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych dla części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych, arkusze egzaminacyjne dla części pisemnej egzaminu maturalnego oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
2.
W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań egzaminacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu albo egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
102 § 116 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 55 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
103 § 119 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 56 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
104 § 119 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 56 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.