Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.229.2311

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów

Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) podmiocie zamawiającym - rozumie się przez to organ rejestrujący pojazdy albo producenta lub importera nowego pojazdu;
2) producencie kart - rozumie się przez to producenta kart pojazdów.
§  2.
1. Dystrybucja kart pojazdów odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez podmiot zamawiający do producenta kart, z zastrzeżeniem § 3.
2. Podmiot zamawiający może zamawiać u producenta kart spersonalizowane karty pojazdów.
3. Producent kart realizuje zamówienie w terminie ustalonym z podmiotem zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
§  3. Producent kart realizuje pierwsze zamówienie, złożone przez producenta lub importera nowego pojazdu, dla danych pojazdów, po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia ministra właściwego do spraw transportu, że podmiot ten jest uprawniony do wydawania kart pojazdów.
§  4. Wyprodukowane karty pojazdów producent kart, a następnie podmiot zamawiający zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.
§  5.
1. Karty pojazdów dostarczane są przez producenta kart do podmiotu zamawiającego albo ich odbiór odbywa się w siedzibie producenta kart. Dostarczanie albo odbiór kart pojazdów odbywa się za potwierdzeniem odbioru.
2. Każda odebrana przez podmiot zamawiający partia kart pojazdów jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem kart.
3. W przypadku stwierdzenia przez podmiot zamawiający braków lub wad w kartach pojazdów producent kart niezwłocznie dostarcza właściwe karty pojazdów.
§  6.
1. Producent kart prowadzi wykaz kart pojazdów wyprodukowanych i sprzedanych podmiotom zamawiającym oraz zabezpiecza ten wykaz przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Wykaz obejmuje:
1) ilości, serie i numery wyprodukowanych i wydanych kart pojazdów;
2) oznaczenie podmiotu zamawiającego oraz datę wydania kart pojazdów;
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru kart pojazdów;
4) potwierdzenie zapłaty za odebrane karty pojazdów przez podmiot zamawiający.
3. Karty pojazdów są drukami ścisłego zarachowania.
4. Producent kart może umieszczać w wykazie inne dane, niewymienione w ust. 2, potrzebne do dystrybucji kart pojazdów.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.