Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji. - Dz.U.2019.1375 - OpenLEX

Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1375

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji

Na podstawie art. 71a ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego w Policji, w szczególności prowadzonych z użyciem środków przymusu bezpośredniego, środków ochrony indywidualnej lub broni palnej, zwanego dalej "szkoleniem", oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w tym szkoleniu.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) 2
 organizatorze szkolenia - należy przez to rozumieć Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendantów powiatowych (miejskich) Policji, komendantów rejonowych Policji, dyrektora instytutu badawczego, Komendanta Wyższej Szkoły Policji i komendantów szkół policyjnych lub kierującego podmiotem pozapolicyjnym;
2)
prowadzącym szkolenie - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez organizatora szkolenia, zwanego dalej "organizatorem", do prowadzenia szkolenia, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia;
3)
środkach ochrony indywidualnej - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia lub wyposażenie noszone lub trzymane przez policjanta w celu jego ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku służby, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu;
4)
środkach ochrony zbiorowej - należy przez to rozumieć urządzenia lub rozwiązania techniczne przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy policjantów i indywidualnie każdego policjanta, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku służby.
Organizator zapewnia policjantom uczestniczącym w szkoleniu, zwanym dalej "uczestnikami", odpowiednie do rodzaju szkolenia i mogących wystąpić w jego trakcie potencjalnych zagrożeń:
1)
środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej;
2)
sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy;
3) 3
 zabezpieczenie organizacyjno-techniczne terenu przed wstępem osób nieuprawnionych, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w przeprowadzeniu szkolenia.
1. 
W trakcie szkolenia związanego z dużym ryzykiem wypadkowym, w szczególności w sytuacjach grożących upadkiem z wysokości, organizator zapewnia uczestnikom:
1)
asekurację, o rodzaju której decyduje w porozumieniu z prowadzącym szkolenie, zwanym dalej "prowadzącym",
2)
obecność co najmniej ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993), zwanego dalej "ratownikiem medycznym", wyposażonego w sprzęt do udzielenia pomocy medycznej odpowiedni do występujących zagrożeń.
2. 
W przypadku gdy nie jest możliwe zapewnienie obecności ratownika medycznego w trakcie szkolenia związanego z dużym ryzykiem wypadkowym, zapewnia się udział osoby posiadającej uprawnienia ratownika, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej "ratownikiem", wyposażonej w sprzęt do udzielenia pomocy medycznej oraz odpowiedni do występujących zagrożeń.
1. 
Prowadzący przed przystąpieniem do szkolenia, uwzględniając jego rodzaj, w szczególności:
1)
sprawdza, czy uczestnicy posiadają wymagane środki ochrony indywidualnej, oraz kompletność tych środków;
2)
wspólnie z uczestnikiem ocenia sprawność używanych środków ochrony indywidualnej;
3)
sprawdza prawidłowe użycie lub umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej przez uczestników, w przypadku gdy przewiduje się ich użycie w trakcie szkolenia;
4)
wskazuje organizację łączności i sposób przekazania decyzji o przerwaniu szkolenia jego uczestnikom;
5)
omawia warunki bezpieczeństwa związane z zagrożeniami występującymi w trakcie szkolenia;
6) 4
 prezentuje lub objaśnia wykonanie ćwiczenia przed jego rozpoczęciem;
7)
zapewnia bezpieczną realizację poszczególnych etapów szkolenia.
2. 
Prowadzący:
1)
nie dopuszcza do szkolenia uczestnika nieposiadającego wymaganych sprawnych, nieuszkodzonych lub kompletnych środków ochrony indywidualnej;
2)
wymienia lub uzupełnia te środki, a także zabezpiecza przed użyciem uszkodzone lub niekompletne środki ochrony indywidualnej.
1. 
W przypadku stwierdzenia podczas szkolenia niesprawności lub uszkodzenia środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej uczestnik informuje o tym prowadzącego, który zgłasza ten fakt organizatorowi.
2. 
Organizator niezwłocznie wymienia niesprawne lub uszkodzone środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.
3.  5
 W przypadku braku możliwości wymiany środków, o których mowa w ust. 2, organizator lub prowadzący odsuwa od udziału w szkoleniu lub jego części uczestnika posiadającego niesprawne lub uszkodzone środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej do czasu:
1)
ustania konieczności używania tych środków albo
2)
zapewnienia innych środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej gwarantujących poziom bezpieczeństwa nie niższy niż dotychczas używane środki.
1. 
Prowadzący lub organizator przerywa szkolenie w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestników lub innych osób.
2. 
Prowadzący w trakcie praktycznej części szkolenia, w miarę możliwości, kontroluje prawidłowe używanie środków i sprzętu oraz zabezpieczenia, o których mowa w § 3, w szczególności w trakcie szkolenia grożącego upadkiem z wysokości.
Prowadzący lub organizator:
1)
mogą odsunąć od szkolenia lub jego części uczestnika, który:
a)
narusza regulamin lub instrukcję obowiązującą w miejscu szkolenia,
b)
nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby,
c)
nie stosuje się do poleceń prowadzącego lub organizatora;
2)
odsuwają od szkolenia uczestnika, który zgłasza zły stan psychofizyczny, na czas niezbędny do powrotu do właściwego stanu psychofizycznego;
3)
przerywają szkolenie w przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby lub nieprawidłowego, zagrażającego bezpieczeństwu wykonywania ćwiczenia przez uczestnika.
1. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa kryterium czasowego nie stosuje się przy wykonywaniu przez uczestników ćwiczeń z użyciem:
1)
lin i linkowych aparatów ratowniczych;
2)
środków ochrony indywidualnej, w szczególności sprzętu ochrony dróg oddechowych, oraz odzieży ochronnej;
3)
drabin i podnośników.
2. 
Dopuszcza się stosowanie kryterium czasowego przy wykonywaniu przez uczestników ćwiczeń podczas:
1)
egzaminu ze szkolenia;
2)
szkolenia policjantów służby kontrterrorystycznej z użyciem drabin i podnośników.
1. 
Do symulowania zdarzeń podczas szkolenia stosuje się substancje chemiczne lub ich mieszaniny niestwarzające zagrożenia dla zdrowia lub środowiska.
2. 
W przypadku braku możliwości stosowania substancji chemicznych lub ich mieszanin, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia lub środowiska, dopuszcza się stosowanie substancji chemicznych lub ich mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, pod warunkiem zapewnienia uczestnikom odpowiednich środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej oraz stosowania niezbędnych środków ostrożności.
3. 
Prowadzący lub organizator w przypadku stosowania podczas szkolenia substancji chemicznych lub ich mieszanin, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, przed przeprowadzeniem szkolenia zapoznaje uczestników z wykazem stosowanych substancji chemicznych lub ich mieszanin oraz z ich kartami charakterystyki.
4. 
Prowadzący odnotowuje w dokumentacji ze szkolenia nazwy wykorzystanych substancji lub ich mieszanin.
W przypadku użycia podczas szkolenia otwartego ognia oraz materiałów dymotwórczych, wybuchowych, w tym wyrobów i środków pirotechnicznych lub ostrej amunicji, organizator zapewnia właściwe zabezpieczenie uczestników i obiektów, uwzględniając warunki terenowe i atmosferyczne w miejscu szkolenia i w jego najbliższym otoczeniu.
1. 
W przypadku prowadzenia szkolenia z taktyki i technik interwencji lub z użyciem środków przymusu bezpośredniego organizator zapewnia:
1)
środki chroniące przed urazem, w szczególności głowy, klatki piersiowej lub nóg, odpowiednie do występujących zagrożeń;
2) 6
 udział prowadzącego, który posiada odpowiednie do zakresu szkolenia uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji policyjnych lub uprawnienia instruktora sportu, o którym mowa w art. 41 lub instruktora, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub inne uprawnienia instruktorskie niezbędne do prowadzenia szkolenia z użyciem środków przymusu bezpośredniego.
2.  7
 W sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie udziału w szkoleniu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, posiadającego uprawnienie co najmniej ratownika, organizator zapewnia udział prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz opiekę medyczną co najmniej ratownika.
1.  8
 W przypadku prowadzenia szkolenia z użyciem broni palnej i ostrej amunicji organizator zapewnia udział co najmniej dwóch prowadzących, którzy posiadają uprawnienia instruktora strzelań policyjnych, z których co najmniej jeden jest ratownikiem.
2. 
Organizator, biorąc pod uwagę stopień wyszkolenia uczestników, może zezwolić na prowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, przez jednego prowadzącego w przypadku:
1)
gdy liczba uczestników mogących oddawać strzały nie przekracza 10 osób;
2)
szkolenia policjantów służby kontrterrorystycznej.
3.  9
 W sytuacji uniemożliwiającej zapewnienie udziału w szkoleniu prowadzącego posiadającego jednocześnie uprawnienia instruktora strzelań policyjnych i co najmniej ratownika organizator zapewnia udział prowadzącego, który posiada uprawnienia instruktora strzelań policyjnych, oraz opiekę medyczną co najmniej ratownika.
 Przepisów § 12 i 13 nie stosuje się do szkoleń rozpoczętych przed upływem trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).
2 § 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.741) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2022 r.

3 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
5 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
6 § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
7 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
8 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
9 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.
10 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2020 r.