Wady główne i terminy ich ujawnienia u zwierząt domowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.505

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 25 czerwca 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wadach głównych i terminach ich ujawnienia u zwierząt domowych.

Na podstawie art. 333 § 2 kodeksu zobowiązań (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 82, poz. 598) zarządzam co następuje:
Wadami głównemi w rozumieniu art. 333 § 2 kodeksu zobowiązań są:
a)
u zwierząt z gatunku konia:
1)
dychawica - przypadki utrudnienia oddechu, spowodowane przez chroniczne, nieuleczalne schorzenie płuc lub serca; termin rękojmi 14 dni;
2)
dychawica świszcząca - przypadki przeszkody w oddychaniu, spowodowane przez chroniczne, nieuleczalne schorzenie krtani lub tchawicy, objawiającej się charakterystycznemi szmerami; termin rękojmi 14 dni;
3)
łykawość we wszystkich postaciach; termin rękojmi 14 dni;
4)
nosacizna stwierdzona na podstawie oznak zewnętrznych lub zapomocą obowiązujących metod rozpoznawczych; termin rękojmi 21 dni;
5)
okresowe zapalenie oczu (schorzenie wewnętrznych części oka, ślepota miesięczna); termin rękojmi 14 dni;
6)
wartogłowienie - w postaci nieuleczalnej wywołane wodnicą mózgu; termin rękojmi 14 dni;
b)
u bydła rogatego:
1)
gruźlica w postaci otwartej gruźlicy wymienia lub jeżeli jest przyczyną ogólnego wychudzenia zwierzęcia; termin rękojmi 21 dni;
2)
zaraza płucna; termin rękojmi 28 dni;
c)
u owiec:
1)
świerzb; termin rękojmi 14 dni;
2)
wodnica ogólna silnie rozwinięta; termin rękojmi 14 dni;
d)
u trzody chlewnej:
1)
pomór świń; termin rękojmi 10 dni;
2)
różyca świń; termin rękojmi 3 dni;
3)
wągry szkodliwe dla ludzi; termin rękojmi 14 dni;
4)
włośnica; termin rękojmi 14 dni.
Terminy rękojmi wymienione w paragrafie poprzednim biegną od chwili wydania zwierzęcia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1934 r.