Używanie maszyn do oznaczania na pocztowych przesyłkach listowych kwoty uiszczonej opłaty pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.86.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 9 września 1927 r.
w sprawie używania maszyn do oznaczania na pocztowych przesyłkach listowych kwoty uiszczonej opłaty pocztowej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) i art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Dopuszcza się do przewozu pocztowego pocztowe przesyłki listowe, na których uiszczenie opłaty pocztowej zostało oznaczone przez umieszczenie zapomocą maszyny odcisku stempla, wskazującego kwotę uiszczonej opłaty.

Odcisk powyższego stempla może być uskuteczniany tylko przez te typy maszyn, które zostały zatwierdzone przez Ministra Poczt i Telegrafów.

Zezwoleń na nadawanie pocztowych przesyłek listowych, opłaconych w sposób w § 1 wymieniony, udziela Minister Poczt i Telegrafów.

Minister Poczt i Telegrafów może bez uprzedniego zawiadamiania zmieniać warunki, pod jakiemi zezwolenie zostało udzielone lub też zezwolenie cofnąć, a odnośna osoba względnie instytucja nie może z tego powodu żądać jakiegokolwiek odszkodowania.

Przesyłki listowe, za które uiszczono opłatę w sposób w § 1 wymieniony, muszą być oddane w urzędzie pocztowym do rąk urzędnika. Przesyłki te będą traktowane jak przesyłki listowe, za które opłatę uiszczono przez naklejenie znaczków pocztowych.

Przesyłki listowe, za które taryfowej opłaty nie uiszczono całkowicie w sposób w § 1 wymieniony, będą obciążone taryfową dopłatą.

Przesyłki listowe, zaopatrzone odciskiem stempla, wymienionego w § 1, a wrzucone do skrzynek pocztowych, będą uważane za nieopłacone.

Odciski stempla, wskazującego kwotę uiszczonej opłaty, muszą być czyste, wyraźne i kompletne.

Przesyłki, na których umieszczony odcisk stempla nie odpowiada powyższym wymogom, będą uważane za przesyłki nieopłacone.

Nieważne są odciski stempla, wskazującego kwotę uiszczonej opłaty, umieszczone na nalepionych na przesyłkach listowych skrawkach papieru. Przesyłki odnośne będą uważane za nieopłacone.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.