Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.29.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 7 marca 1921 r.
w przedmiocie używania domieszek do mąki i chleba.

Na mocy art. 2 pp. 9 i 24 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 roku (Dz. Praw № 63 poz. 37) zarządzam co następuje:
§  1. Sprzedaż i puszczanie w obieg mąki: mieszanej, chorej, zepsutej lub zanieczyszczonej i wypiek z takiej mąki chleba są wzbronione.

Chleb i bulki w celach sprzedaży mogą być wypiekane z mąki pszennej, żytniej lub z ich mieszaniny, jak również z mąki jęczmiennej, owsianej i kukurydzianej.

Wypiek chleba i bułek z innej mieszaniny mąki, lub z innego jej rodzaju, jak również stosowanie do wypieku jakichkolwiek domieszek, poza domieszkami normalnemi, niezbędnemi do wyrobu ciasta, może się odbywać jedynie po uzyskaniu zezwolenia władz administracyjnych (sanitarnych) I instancji.

§  2. Władze administracyjne pobierają próby mąki, ciasta, chleba i bułek w piekarniach i miejscach sprzedaży i przesyłają je celem zbadania do Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku publicznego.
§  3. Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia ulegną karze w myśl ogólnych przepisów karnych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.