Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.925

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1927 r.
w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. № 97, poz. 681) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych (Dz. U. R. P. № 81, poz. 705) dodaje się po § 3 następujący nowy paragraf jako § 3 a:

"Osoby, korzystające ze stałych kwater, uiszczają Skarbowi Państwa miesięcznie zdołu opłaty, oznaczone w sposób następujący:

Miejscowości dzieli się na osiem kategoryj odpowiadających podziałowi miejscowości na klasy czynszowe w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. № 71, poz. 623).

Wysokość opłaty od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej kwatery (powierzchni podłogi pokojów mieszkalnych) ustala się dla:

MiejscowościkategorjiIw wysokościod11-16zł.rocznie
""II""10-14""
""III""10-13""
""IV""9-12""
""V""8-11""
""VI""7-10""
""VII""6- 9""
""VIII""5- 8""

a to zależnie od jakości i wartości czynszowej kwatery.

Przy ustalaniu wysokości opłaty za kwatery stałe powierzchni pomieszczeń pobocznych, jak: przedpokoje, korytarze, werandy, łazienki, kuchnie, spiżarnie i alkowy, nie zalicza się do powierzchni użytkowej kwater.

Wysokość tych opłat ustalają organa, wyznaczone przez Ministra Spraw Wojskowych.

Osoby korzystające ze stałych kwater, przydzielonych im w budynkach, wyłączonych z pod działania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali (Dz. U. R. P. № 94, poz. 550), opłacają ponadto Skarbowi Państwa po trzy złote miesięcznie zdołu od każdego pokoju mieszkalnego.

Opłaty, obliczone według powyższych zasad, odnoszą się wyłącznie do lokali mieszkalnych".

W tytule wspólnym dla kolumn 4-7 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych (Dz. U. R. P. № 81, poz. 705) zamiast słowa: "wyłączeniem", stawia się słowo "włączeniem".
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 października 1927 r.