Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.81.705

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1927 r.
o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. № 97, poz. 681) zarządza się co następuje:
§  1. Normalna dopuszczalne rozmiary kwater stałych zostają ustalone załączoną tabelą.
§  2. W razie niemożności przydzielenia kwater stałych w normalnym wymiarze, normy kwater stałych osób, wymienionych pod 2 do 8 włącznie w tabeli, załączonej do niniejszego rozporządzenia, powinny być w danym garnizonie obniżane równomiernie, stosownie do istniejących w nim warunków, przy uwzględnieniu stanu rodzinnego osób, otrzymujących kwatery.

Niemożność przydzielenia kwater stałych w danym garnizonie w normalnym wymiarze oraz sposób obniżenia rozmiaru kwater, przewidzianych w tabeli, załączonej do niniejszego rozporządzenia, ustali władza administracyjna I instancji w porozumieniu z komendantem danego garnizonu po wysłuchaniu zarządu gminy.

W razie niedojścia do porozumienia między władzą administracyjną I instancji a komendantem garnizonu lub w razie sprzeciwu zarządu gminy rozstrzyga wojewoda w porozumieniu z dowódcą okręgu korpusu (dowódcy floty).

§  3. Przy dostarczaniu osobnych kwater stałych uprawnionym za osoby z rodzinami uważać należy osoby, pozostające w związku małżeńskim (żyjące we wspólności małżeńskiej lub dzietne) tudzież owdowiałe, zamieszkujące z dziećmi ślubnemi, uprawnionemi lub pasierbami, na które faktycznie pobierany jest dodatek ekonomiczny.
§  3a. 1 Osoby, korzystające ze stałych kwater, uiszczają Skarbowi Państwa miesięcznie zdołu opłaty, oznaczone w sposób następujący:

Miejscowości dzieli się na osiem kategoryj odpowiadających podziałowi miejscowości na klasy czynszowe w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. № 71, poz. 623).

Wysokość opłaty od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej kwatery (powierzchni podłogi pokojów mieszkalnych) ustala się dla:

MiejscowościkategorjiIw wysokościod11-16zł.rocznie
""II""10-14""
""III""10-13""
""IV""9-12""
""V""8-11""
""VI""7-10""
""VII""6- 9""
""VIII""5- 8""

a to zależnie od jakości i wartości czynszowej kwatery.

Przy ustalaniu wysokości opłaty za kwatery stałe powierzchni pomieszczeń pobocznych, jak: przedpokoje, korytarze, werandy, łazienki, kuchnie, spiżarnie i alkowy, nie zalicza się do powierzchni użytkowej kwater.

Wysokość tych opłat ustalają organa, wyznaczone przez Ministra Spraw Wojskowych.

Osoby korzystające ze stałych kwater, przydzielonych im w budynkach, wyłączonych z pod działania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali (Dz. U. R. P. № 94, poz. 550), opłacają ponadto Skarbowi Państwa po trzy złote miesięcznie zdołu od każdego pokoju mieszkalnego.

Opłaty, obliczone według powyższych zasad, odnoszą się wyłącznie do lokali mieszkalnych.

Stróżom, wartownikom, dozorcom fortecznym lub innym osobom, powołanym do pilnowania objektów wojskowych, zajmującym stałe kwatery w objektach przez nich strzeżonych, Minister Spraw Wojskowych może obniżyć wysokość opłat, przewidzianych w paragrafie niniejszym, według swego uznania.

§  3b. 2 Osoby, które-utraciwszy wogóle uprawnienia do korzystania z kwatery stałej - mimo upływu terminu, w którym winne były opróżnić zajmowaną kwaterę stałą, lub terminu dodatkowego (§ 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 lipca 1928 r. w sprawie eksmisji z kwater w drodze administracyjnej - Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 712), - kwatery nie opróżniły, opłacać mają Skarbowi Państwa za okres zajmowania kwatery po tym terminie miesięcznie zgóry opłaty, obliczone według stawek trzykrotnie wyższych od stawek podanych w ustępie 3 § 3 a rozporządzenia niniejszego.
§  4. Ogrzewanie i oświetlanie kwater stałych zasadniczo nie należy do Skarbu Państwa.

Skarb Państwa świadczenia te uskutecznia dla kwater stałych, w których zaprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania względnie elektrycznego oświetlenia, za zapłatą według norm, ustalonych obowiązującemi rozporządzeniami i przepisami służbowemi Ministra Spraw Wojskowych.

§  5. Pomieszczenia gospodarcze, zastępujące piwnice, przydzielane są lokatorom stałych kwater bezpłatnie, jako przedmioty dodatkowe do kwatery.
§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.

ZAŁĄCZNIK  3

L. p.Stopień wojskowy albo stanowisko służbowe lub funkcja uprawnionego do otrzymania kwatery stałejGrupa uposażenia funkcjonarjuszów państwowychNormalny dopuszczalny rozmiar kwatery stałej z włączeniem pomieszczeń pobocznych jak: przedpokoje, korytarze, kuchnie, łazienki, spiżarnie, alkowy i pokoje dla służby
dla osób z rodzinądla osób samotnych
pokoipokoi dla służbykuchen i piwnicłazienekOgółem m. kw.pokoipokoi dla służbykuchen i piwnicłazienekOgółem m. kw.
12345678910111213
1Marszałek PolskiI1021142010211420
2Generał broni (admirał) II6-71111803-4111100
3Generał dywizji (wiceadmirał), dowódcy dywizyj i równorzędniIII61111803-4111100
4Generał brygady (kontradmirał), dowódcy brygad i równorzędni; pułkownik (komandor), dowódcy pułków i równorzędniIV i V5111150311190
5Podpułkownik (komandor-porucznik), major (komandor-podporucznik), dowódcy bataljonów i równorzędniVI41111202--160
6Kapitan (kapitan-porucznik), dowódcy kompanij i równorzędniVII3111902-1160
7Porucznik (patrz uwaga Nr. 1), podporucznik, chorążyVIII i IX2111601---15
8St. sierżant (st. wachmistrz, st. ogniomistrz, st. bosman, st. wachmistrz żandarm, i st. majster wojskowy), sierżant (wachmistrz, ogniomistrz, bosman, wachmistrz żandarm, i majster wojskowy)X2-1-50-----
9Plutonowy (bosman-mat, st, żandarm, młodszy majster wojsk.), kapral (mat, żandarm, podmajstrzy), starszy marynarz zawodowyXI i XII1-1-30-----
Uwagi: 1. Uprawnienia kwaterowe poruczników żonatych, posiadających dwoje dzieci, oraz poruczników wdowców, posiadających troje dzieci, są takie same, jak uprawnienia kwaterowe kapitanów z rodziną.

2. Uprawnienia kwaterowe samotnych podoficerów określone są w załączniku pierwszym do ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681).

3. Wojskowym zawodowym tytularnym przysługują kwatery stałe w rozmiarach, odpowiadających pobieranemu uposażeniu, nie zaś posiadanemu stopniowi tytularnemu.

4. Przekroczenia norm, określonych tabelą, co do ilości pokoi są niedopuszczalne; przekroczenia zaś w kwadraturze powierzchni podłogi pomieszczeń mieszkalnych sięgać mogą co najwyżej 10% pełnej normy, co jednak nie może być stosowane przy projektowaniu nowych budowli i przebudowie istniejących.

1 § 3a:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.925) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1933 r. (Dz.U.34.8.61) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1934 r.

2 § 3b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1932 r. (Dz.U.32.46.435) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1932 r.
3 Załącznik :

-zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1927 r. (Dz.U.27.109.925) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1927 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 1934 r. (Dz.U.34.52.479) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1934 r.