§ 1. - Uzupełnienie przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.904

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.
§  1.
W przepisach przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej, ogłoszonych jako załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 lutego 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 225), w dziale II-im: "Postanowienia specjalne", w p. 8-ym: "do art. 13 K. M." ustęp 1-szy, zaczynający się od słów: "Przesyłkę wolno obciążać zaliczeniem..." a kończący się wyrazami: "...ani też zwiększania, zmniejszania lub odwoływania zaliczeń" zastępuje się nowem brzmieniem następującem: "1.-Przesyłkę wolno obciążać zaliczeniem wyłącznie w walucie kraju nadania".