§ 4. - Uznawanie składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasady i stawki ich amortyzacji oraz zasady aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1991 r.
§  4.  8
1. 
Podmioty gospodarcze dokonują w ciężar kosztów lub strat odpisów amortyzacyjnych od wartości brutto:
1)
własnych środków trwałych bez względu na to, przez kogo są one użytkowane, z zastrzeżeniem ust. 2-4,
2)
wartości niematerialnych i prawnych.
2. 
Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podmioty gospodarcze, które wybudowały budynki lub budowle na cudzym gruncie, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy gruntów została zawarta na okres nie krótszy niż 10 lat.
3. 
Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podmioty gospodarcze od obcych środków trwałych otrzymanych do użytkowania (umowa leasingu i inne umowy o podobnym charakterze), jeżeli zgodnie z umową po zakończeniu okresu użytkowania nastąpi przeniesienie własności tych środków trwałych, z tym że:
1)
w przypadku umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498) odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia, co oznacza, że ustala się je w proporcji do okresu wynikającego z umowy,
2)
w przypadku pozostałych umów, nie wymienionych w pkt 1, odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach określonych w § 8 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz w § 9.
4. 
Właściciele majątku trwałego, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oddanych w użytkowanie.
5. 
Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:
1)
budynków mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, łącznie ze związanymi z nimi wartościami niematerialnymi i prawnymi, jeżeli budynki służą w całości lub w przeważającej części na cele mieszkalne, oraz od innych budynków, budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
2)
majątku trwałego służącego w całości lub w przeważającej części przyzakładowym żłobkom, przedszkolom i świetlicom dziecięcym prowadzonym przez podmioty gospodarcze,
3)
majątku trwałego służącego obronie cywilnej oraz nabytego ze środków funduszu leśnego,
4)
majątku trwałego jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, z wyjątkiem majątku trwałego służącego zakładowej działalności socjalnej,
5)
majątku trwałego osób prawnych, których celem statutowym jest działalność społeczno-polityczna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego, a także fundacji oraz centralnych związków spółdzielczych, z wyjątkiem majątku trwałego służącego wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej oraz zakładowej działalności socjalnej; wymienione podmioty gospodarcze, jeżeli nie są dotowane z budżetu, mogą we własnym zakresie podjąć decyzję o amortyzowaniu majątku trwałego,
6)
majątku trwałego spółek wodnych oraz spółek leśnych i ich związków,
7)
budynków i budowli oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych szkół wyższych z wyjątkiem służących zakładowej działalności socjalnej,
8)
gruntów.
6. 
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą nie amortyzować wartości niematerialnych i prawnych.
8 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.90.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.