Uznanie Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.25.176

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1988 r.
w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1932 r. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1964 r. Nr 41, poz. 276 oraz z 1985 r. Nr 36, poz. 167) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Wisła-Odra" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Stowarzyszeniu "Wisła-Odra" nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.