Uznanie stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.23.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 kwietnia 1948 r.
o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" z siedzibą we Wrocławiu, wpisane do rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego dnia 10 grudnia 1946 r. pod Nr 14, uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Równocześnie powyższemu stowarzyszeniu nadaje się statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Polskim.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrami: Oświaty oraz Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.