Monitor Polski

M.P.1948.47.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1948 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1948 r.
w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 158), ogłaszam w załączniku do obwieszczenia niniejszego statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum".

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineom".

I.

Postanowienia ogólne.

§  1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum", zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu "Towarzystwo".
§  2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław, a terenem działalności obszar Państwa Polskiego.
§  3. Nawiązując do chlubnej tradycji Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum, Towarzystwo realizować będzie te same cele - a mianowicie: roztaczać opiekę nad rozwojem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, śledzić jego potrzeby, popierać jego cele i wzbogacać jego zbiory.
§  4. Cele te Towarzystwo urzeczywistnia przez:
a) popieranie realizacji celów wymienionych w akcie fundacyjnym Józefa Maksymiliana Ossolińskiego,
b) budzenie zainteresowania w społeczeństwie dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
c) wynajdywanie, wyjednywanie i nabywanie w celu przekazania Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich - darów i depozytów,
d) zbieranie funduszów Towarzystwa,
e) zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz bieżącymi sprawami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych Towarzystwu przez władze nadzorcze, do czasu uregulowania podstaw prawnych i majątkowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
§  5. Towarzystwo jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach.

II.

Członkowie.

§  6. Towarzystwo składa się z członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających i
c) honorowych.
§  7. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która podpisze deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która wpłaci dotację w wysokości conajmniej dziesięciokrotnej składki rocznej członka zwyczajnego i będzie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

Zarząd może odmówić przyjęcia na członka (zwyczajnego i wspierającego) bez podania motywów. Od tej uchwały można odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

§  8. Członkami honorowymi są osoby fizyczne, którym tę godność nada na wniosek Zarządu - Walne Zgromadzenie w uznaniu zasług położonych dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
§  9. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do innych władz Towarzystwa. Osoby prawne wykonują te prawa przez upoważnionych delegatów.
§  10. Obowiązkiem członka Towarzystwa jest popieranie celów Towarzystwa, przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz, wpłacanie regularnie wpisowego i składek oraz przyczynianie się do sprawnego działania Towarzystwa.
§  11. Członkowstwo gaśnie przez:
a) dobrowolne wystąpienie,
b) wykluczenie,
c) śmierć osoby fizycznej,
d) wygaśnięcie osobowości prawnej członka wspierającego.
§  12. Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa winien zgłosić pisemnie swe wystąpienie Zarządowi i uiścić wszystkie zaległe składki.
§  13. Wykluczenie członka może nastąpić z powodu:
a) zalegania ze składkami w ciągu sześciu miesięcy,
b) nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
c) działalności na szkodę Towarzystwa lub Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
d) popełnienia czynu hańbiącego.

Od decyzji Zarządu przysługuje wykluczonemu prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

III.

Ustrój Towarzystwa.

§  14. Towarzystwo jest osobą prawną i może posiadać, nabywać, zbywać i obciążać wszelkiego rodzaju majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy, przyjmować zapisy i darowizny, bez ograniczeń i bez potrzeby uzyskiwania pozwoleń, przewidzianych w przepisach specjalnych, regulujących sprawy zapisów, darowizn oraz nabywanie majątku przez osoby fizyczne i prawne.
§  15. Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Towarzystwa.
§  16. Walne Zgromadzenie składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz do roku, najpóźniej przed upływem 3 miesięcy po zamknięciu roku kalendarzowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd, gdy tego zażąda Komisja Rewizyjna, albo 1/10 ogólnej liczby członków, lub gdy Zarząd uzna to za potrzebne.
§  17. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad conajmniej na piętnaście dni naprzód w drodze ogłoszeń w prasie lub pisemnych zaproszeń.

Wnioski o uzupełnienie porządku dziennego powinny być zgłoszone najdalej w terminie pięciu dni przed Walnym Zgromadzeniem i uzyskać zgodę Zarządu.

Zwołane prawidłowo Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw wymienionych w § 19.

§  18. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
a) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Towarzystwa;
b) zatwierdzanie sprawozdań rocznych,
c) uchwalanie preliminarza budżetowego i planami działalności;
d) ustalanie wysokości wpisowego i składek;
e) upoważnianie Zarządu do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania zobowiązań nieobjętych budżetem;
f) nadawanie godności członka honorowego;
g) uchwalanie wniosków w sprawie zmiany statutu;
h) odwołania w sprawie odmowy przyjęcia na członka lub wykluczenia z Towarzystwa;
i) rozwiązanie Towarzystwa i likwidacja spraw majątkowych;
j) sprawy wniesione przez Zarząd z własnej inicjatywy lub inicjatywy członków.
§  19. Do ważności uchwał w sprawach wymienionych w punktach e), g), l) potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych.
§  20. Zarząd Towarzystwa składa się z czternastu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na lat trzy. W posiedzeniach Zarządu bierze ponadto udział dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z głosem doradczym.
§  21. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza generalnego oraz zastępców: sekretarza generalnego i skarbnika.
§  22. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone innym władzom Towarzystwa. Do Zarządu należy także mianowanie i odwoływanie członków Dyrekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz nadzorowanie działalności tejże Dyrekcji, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt e).
§  23. Prezydium Towarzystwa złożone z prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza generalnego uprawnione jest do załatwiania za Zarząd bieżących spraw za wyjątkiem tych, które Zarząd zastrzeże sobie do decyzji. Zarząd może oznaczyć kategorie spraw, które załatwiać będzie sekretarz generalny.
§  24. Prezes reprezentuje Towarzystwo, zwołuje i kieruje obradami zarządu i Prezydium, czuwa nad wykonaniem zadań Towarzystwa. Korespondencję bieżącą Towarzystwa podpisuje sekretarz generalny, ważniejsze pisma - prezes i sekretarz generalny. Pisma, na podstawie których Towarzystwo zaciąga zobowiązania, muszą być podpisane przez prezesa lub zastępującego go wiceprezesa oraz skarbnika lub jego zastępcę oraz zaopatrzone w pieczęć Towarzystwa.
§  25. Posiedzenia Zarządu odbywają się conajmniej raz na dwa miesiące; posiedzenia Prezydium - conajmniej raz na miesiąc.
§  26. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność prezesa lub jego zastępcy oraz conajmniej 6 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  27. Zarząd może powołać spośród członków Towarzystwa delegatów dla załatwiania zleconych spraw.
§  28. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i trzech zastępców, wybranych na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie spośród członków niewchodzących w skład Zarządu. Komisja Rewizyjna kontroluje finansową gospodarkę Zarządu, w szczególności bada roczne sprawozdania rachunkowe oraz przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski co do absolutorium.
§  29. Sąd Towarzystwa składa się z siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres lat trzech.

Sąd Towarzystwa rozstrzyga spory między członkami, powstałe na tle ich przynależności do Towarzystwa oraz orzeka w sprawach o naruszenie godności osobistej członka Towarzystwa i popełnienie czynów hańbiących.

Sąd orzeka w składzie: przewodniczący i dwóch członków. Regulamin Sądu uchwala Walne Zgromadzenie.

IV.

Majątek Towarzystwa.

§  30. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości oraz funduszów uzyskanych z wpisowego i składek członków zwyczajnych, dotacji członków wspierających, darowizn, zapisów, subwencji stałych i jednorazowych oraz z dochodów z wydawnictw i innych przedsięwzięć Towarzystwa. Majątek przeznaczony przez ofiarodawcę na szczególne cele może być użyty tylko w myśl warunków ofiarodawcy.
§  31. W razie rozwiązania Towarzystwa majątek przechodzi na Zakład Narodowy im. Ossolińskich.