Uznanie stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1949 r.
w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 1

Na podstawie art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Liga Kobiet Polskich", wciągnięte do rejestru stowarzyszeń Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy dnia 6 listopada 1945 r. pod Nr 35, uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Równocześnie powyższemu stowarzyszeniu nadaje się statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Polskim.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Administracji Publicznej w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Spraw Zagranicznych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Tytuł zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1982 r. (Dz.U.82.38.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 1982 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 1982 r. (Dz.U.82.38.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 1982 r.