Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 1958 r.
w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 5 § 2, art. 6 § 2 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie krakowskim Wydział Zamiejscowy w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu dla miast Krynicy i Muszyny oraz gromad: Berest, Łomnica Zdrój, Mochnaczka Wyżna, Muszyna, Tylicz i Żegiestów z powiatu nowosądeckiego.
Powierza się Wydziałowi Zamiejscowemu w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu tego Wydziału.
(uchylony).
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Nowym Sączu prowadzenie rejestrów handlowych i innych przekazanych sądom powiatowym - dla okręgu Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 uchylony przez § 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 3 września 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Łomży, Grudziądzu, Inowrocławiu, Chodzieży, Koninie, Lesznie, Nowym Sączu i Szczecinku (Dz.U.60.42.255) z dniem 1 października 1960 r.