Utworzenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1371 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

USTAWA
z dnia 27 lutego 2003 r.
o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

1. 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego działająca na podstawie art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. poz. 40, z późn. zm.) 1  , zwana dalej "WAT", staje się Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w rozumieniu ustawy, zwaną dalej "Akademią".
2. 
Siedzibą Akademii jest Warszawa.
3. 
Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.
4. 
Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej określone przez Ministra Obrony Narodowej.
5. 
Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.
1. 
Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych, technicznych, chemicznych i fizycznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.
2. 
(uchylony).
1. 
Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
1. 
Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe WAT staje się mieniem Akademii.
2. 
Akademia przejmuje prawa i zobowiązania WAT.
1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w WAT pełnią tę służbę w Akademii;
2)
pracownicy WAT stają się pracownikami Akademii;
3)
słuchacze i studenci WAT stają się słuchaczami i studentami Akademii;
4)
podstawowe jednostki organizacyjne WAT stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;
5)
dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe WAT stają się organami Akademii.
2. 
Jednostki organizacyjne WAT, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 276 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.