Art. 5. - Utworzenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1371 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
Art.  5. 
1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w WAT pełnią tę służbę w Akademii;
2)
pracownicy WAT stają się pracownikami Akademii;
3)
słuchacze i studenci WAT stają się słuchaczami i studentami Akademii;
4)
podstawowe jednostki organizacyjne WAT stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;
5)
dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe WAT stają się organami Akademii.
2. 
Jednostki organizacyjne WAT, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.