Utworzenie w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.65.580

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 czerwca 1927 r.
o utworzeniu w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, gminy wiejskiej pod nazwą "Wacławice".

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 85, poz. 770) zarządzam co następuje:
Część gminy Trójczyce w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem, w granicach oznaczonych w § 2 niniejszego rozporządzenia, wyłącza się z tej gminy i tworzy się z wyłączonej części nową samoistną gminę pod nazwą "Wacławice", w tymże powiecie i województwie,
Granica nowej gminy będzie szła na południu od punktu zetknięcia się granic gmin Maćkowice, Hnatkowice i Trójczyce, przez parc. grunt. 317 gminy Trójczyce do punktu zetknięcia się tej parceli z parcelą gr. 427/3; dalej wschodnią łamaną granicą p. gr. 427/3, południową granicą parcel 429, 430 i 434, wschodnią granicą parceli 434 do punktu zetknięcia się jej z drogą parc. 670; dalej tą drogą w kierunku południowo wschodnim do punktu zetknięcia się drogi z parcelą budowl. 7 następnie wzdłuż zachodniej granicy parc. bud. 7, i południowej oraz wschodniej granicy parc. 8, do punktu przecięcia się z drogą gminną parcelą 670; dalej wzdłuż tej drogi do punktu zetknięcia się jej z wschodnią granicą p. gr. 461 następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy p. gr. 461 do punktu przecięcia się przedłużonej południowej granicy parceli 473/5 z wschodnią granicą parceli 461; dalej od tego punktu w kierunku wschodnim ku południowej granicy parceli 473/5-tą granicą w dalszym ciągu przez parcele 481/2 i 482/4 południową granicą parcel 494, 497, 517, 519/2, 528/4, 528/5, przez parcelę 529, południową granicą parcel 539/9,542/2 i 542/1, do punktu zetknięcia się z zachodnią granicą p. gr. 543, stąd ku południowi, zachodnią granicą p. gr. 543 i 550 drogą p. gr. 639 do punktu przecięcia się jej z południową granicą p. gr. 557; dalej ku wschodowi, wzdłuż południowej granicy parcel-557, 556/1 i 556/2 aż do granicy gminy Drohojowa, następnie na północ wzdłuż wschodniej granicy p. gr. 556/1, 555, 554/2, 554/1, 553/2, 552 i 545; dalej w kierunku północnym do punktu, w którym stykają się granice gmin Trójczyce, Drohojów i Zabłotce; dalej ku zachodowi wzdłuż granicy gminy Zabłotce, aż do punktu przecięcia się p. gr. 461 z granicą gmin Zabłotce i Dmytrowice; dalej ku południowi granicą gmin Trójczyce i Dmytrowice oraz granicą gmin Trójczyce i Kosienice, aż do punktu przecięcia się jej z granicą gminy Maćkowice, stąd ku zachodowi granicą gminy Trójczyce i Maćkowice do punktu zetknięcia się granic gmin Trójczyce, Maćkowice i Hnatkowice.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.