Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.6.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1942 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 6 lipca 1942 r.
o utworzeniu urzędu Ministra Prac Kongresowych.

Na podstawie art. 25 ust. (5) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.

Tworzy się urząd Ministra Prac Kongresowych.

Art.  2.

Do zakresu działania urzędu Ministra Prac Kongresowych należy opracowywanie zagadnień politycznych, ekonomicznych i prawnych, wiążących się z przyszłą konferencją pokojową.

Art.  3.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie uchyla się dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 sierpnia 1941 r. o utworzeniu Biura Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 9).