Utworzenie Biura Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.5.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1941 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 sierpnia 1941 r.
o utworzeniu Biura Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych.

Na podstawie art. 25 i 74 ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, tworzy się Biuro Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych. Kierownictwo tego Biura sprawuje minister, wyznaczony uchwałą Rady Ministrów.

Do zakresu działania Biura należy opracowywanie zagadnień politycznych, ekonomicznych i prawnych, wiążących się z przyszłą konferencją pokojową.

Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w terminie, ustalonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.