Utworzenie posterunku celnego w Żegiestowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.15.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 lutego 1935 r.
w sprawie utworzenia posterunku celnego w Żegiestowie.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie tworzy się przy drodze ubocznej Żegiestów - Sulinsky Pramen posterunek celny w Żegiestowie.

W związku z tem powyższa droga uboczna staje się przejściem granicznem.

Do zakresu czynności posterunku celnego należy odprawa podróżnych i ich środków lokomocji oraz mieszkańców pogranicza.

Przewóz towarów przez posterunek celny jest wzbroniony.

Odprawę osobową uskutecznia posterunek celny w czasie od dnia 1 maja do 30 września każdego roku między godz. 6 a 21 na zasadach obowiązujących urzędy celne, ustanowione przy drogach kołowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1935 r.