Utworzenie posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 lipca 1939 r.
o utworzeniu posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam, co następuje:
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie ustanawia się rzeczne posterunki celne w miejscowościach: Antoledzie, Baranowo, Kapta, Kumelino, Kurynie i Majrany.
1.
Do zakresu działania utworzonych w myśl § 1 posterunków celnych należy odprawa celna drewna spławianego tranzytem z Litwy przez polski obszar celny systemem wodnym rzek Żejmiany i Wilii.
2.
Posterunki te będą czynne w czasie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 października każdego roku.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.