Utworzenie Politechniki Śląskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.118

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 1945 r.

DEKRET
z dnia 24 maja 1945 r.
o utworzeniu Politechniki Śląskiej

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Tworzy się Politechnikę Śląską z siedzibą w Katowicach.

Politechnika Śląska jest państwową szkołą akademicką.

(1)
Politechnika Śląska dzieli się na cztery wydziały: 1) mechaniczny, 2) elektryczny, 3) hutniczy, 4) inżynieryjno-budowlany.
(2)
Minister Oświaty może w drodze rozporządzenia powołać do życia nowe wydziały i oddziały.

(1) Pierwszego rektora i pierwszy skład profesorów Politechniki Śląskiej mianuje Prezydent Krajowej Rady Narodowej na wniosek Ministra Oświaty.

(2)
W okresie organizacyjnym, trwającym do dnia 30 sierpnia 1946 r., rektor Politechniki Śląskiej ma kompetencje senatu akademickiego, dziekanów i rad wydziałowych.
(3)
Minister Oświaty może w drodze rozporządzenia ograniczyć kompetencje rektora, określone w ust. (2).

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Oświaty.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.