Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.81.562

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 października 1936 r.
w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610), zarządzam co następuje:
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie tworzy się w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie podurząd celny pod nazwą: "Podurząd Celny - Państwowe Zakłady Inżynierii".

Urzędem macierzystym tego podurzędu jest Urząd Celny w Warszawie.

Do zakresu działania podurzędu należy odprawa w przywozie i wywozie wszystkich towarów, stanowiących surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby, przeznaczone do przerobu i zużycia w Państwowych Zakładach Inżynierii.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.