Utworzenie państwowej fundacji pod nazwą "Wieś Kościuszkowska".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.24.248

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą "Wieś Kościuszkowska".

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Ku uczczeniu pamięci Tadeusza Kościuszki, zgodnie z uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dnia 26 lipca 1919 r., tworzy się państwową fundację pod nazwą: "Wieś Kościuszkowska".

Państwowa fundacja "Wieś Kościuszkowska" ma na celu opiekę i wychowanie sierot z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie sierot po poległych lub zmarłych, których śmierć pozostaje w związku przyczynowym ze służbą w obronie Państwa Polskiego.

Upoważnia się Ministra Rolnictwa do wydzielenia z państwowego majątku Rogoźno - Zamek, położonego w pow. grudziądzkim, w woj. pomorskiem, gruntu o obszarze do 470 ha, nie mniej jednak niż 400 ha, wraz z zabudowaniami, jakie będą znajdowały się na wydzielonym gruncie, i do odstąpienia bezpłatnie wydzielonego gruntu wraz z zabudowaniami na własność fundacji, wymienionej w art. 1.

Nieruchomość, odstąpiona na własność fundacji zgodnie z ustępem pierwszym, nie podlega obowiązkowi parcelacji, przewidzianemu w art. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1).

Statut fundacji nadadzą: Minister Pracy i Opieki Społecznej, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Minister Rolnictwa.

W zarządzie fundacji winny być reprezentowane organizacje społeczne.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami Reform Rolnych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Skarbu i Rolnictwa.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.