Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 maja 1922 r.
o utworzeniu okręgu szkolnego białostockiego.

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 34 poz. 279) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Tworzy się okrąg szkolny białostocki w granicach województw: białostockiego i nowogródzkiego z wyjątkiem powiatów: nieświeskiego, baranowickiego i stolpeckiego, z siedzibą kuratora w Białymstoku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja 1922 r.
1 Z dniem 1 kwietnia 1927 r. wydzielam z obszaru okręgów szkolnych białostockiego i poleskiego obszar obejmujący województwo nowogródzkie i włączam do okręgu szkolnego wileńskiego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1927 r. o zmianie granic okręgów szkolnych białostockiego, poleskiego i wileńskiego (Dz.U.27.20.157).