Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o tymczasowym ustroju władz szkolnych na województwa: nowogródzkie, wołyńskie i poleskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dn. 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) rozciąga się na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński, i wołkowyski województwa białostockiego.
§  2. Z dniem wejścia w lżycie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 15 poz. 51).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  4. Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.