Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.107.705

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 11 listopada 1920 r.
w przedmiocie utworzenia Okręgowych Dyrekcji Więziennych we Lwowie i Krakowie.

Art.  1.

Na zasadzie art. 8 dekretu z dnia 7 lutego 1919. Dz. P. P. № 14 poz. 173, zarządzam utworzenie Okręgowych Dyrekcji Więziennych we Lwowie i Krakowie.

Art.  2.

Dyrekcja Więzienna we Lwowie wykonywać będzie nadzór nad więzieniami (zakładami karnemi, domami więziennemi, tudzież aresztami Sądów powiatowych w siedzibie Sądów okręgowych) w okręgu Sądu Apelacyjnego Lwowskiego, a Dyrekcja Więzienna w Krakowie nad tekimiż więzieniami w okręgu Sądu Apelacyjnego Krakowskiego.

Art.  3.

Co do składu Dyrekcji i obowiązków służbowych personelu dyrekcyjnego obowiązują przepisy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. Dz. P. P. № 14, poz. 173.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze y/chodzi w życie z dniem ogłoszenia.